Yeni Otopark yönetmeliği, 2019'da yürürlüğe girecek

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı trafik sorunlarının çözümü için hazırlanan ve 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen yeni otopark yönetmeliğinin ertelendiğini söyledi. Özcan, yönetmeliğin 1 Ocak 2019'da yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Yeni Otopark yönetmeliği, 2019'da yürürlüğe girecek

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı trafik sorunlarının çözümü için hazırlanan ve 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen yeni otopark yönetmeliğinin ertelendiğini söyledi. Yönetmeliğin 1 Ocak 2019’da yürürlüğe gireceğini ifade eden Özcan, şunları söyledi:

“Bilindiği üzere Bakanlığımız tarafından yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı trafik sorunlarının çözümü için hazırlanan "Otopark Yönetmeliği" 22 Şubat 2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Yönetmelik hükümleri 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girecekti. Ancak 31 Mayıs 2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle Yeni yönetmeliğin yürürlük tarihi 1 Ocak 2019 olarak değiştirilmiştir. Yeni Yönetmelikle; 10 Temmuz 2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında kalan belediyelerde, son nüfus sayımına göre nüfusu 10000 ve daha fazla olan yerleşmelerde, nüfusu  az olmakla  binden birlikte imar planı onaylanmış yerleşmelerde ve alanlarda ve imar planı bulunmamakla beraber bu Yönetmeliğin uygulanacağına dair idarelerce karar alınan bütün yerleşmelerde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapı ruhsatı düzenlenecek binalarda araçların yol açtığı parklanma ve trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerde otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının tespit ve giderilme esaslarının düzenlemesi amaçlanmaktadır.

Birim park alanları yeniden düzenlendi

Binayı kullananların otopark ihtiyacının, bina içinde veya parselinde karşılanmasının esas alındığı yönetmeliğe göre, birim park alanı, binek otoları için manevra alanı dahil en az 20 metrekare, kamyon ve otobüsler için de manevra alanı hariç en az 50 metrekare üzerinden belirlenecek. Manevra alanı ve şekli dâhil park yerlerinin vaziyet veya kat planında gösterilmesi zorunludur. Taşıt asansörü ve mekanik sistemlerin kullanılması halinde birim park alanı, onaylı projesinde açıkça gösterilmek ve idaresince uygun görülmek kaydıyla daha az ölçülerde yapılabilir. Otopark ihtiyacı kısmen veya tamamen parselinde karşılanamayan durumlar Yönetmeliğin ilgili maddesinde açıklanmıştır.

Yeni otopark yönetmeliği ile getirilen önemli yenilikler

Halen her 3 daireye 1 otopark zorunluluğu her 1 daireye 1 otopark olarak revize ediliyor. Belediyelerin bu sayıyı artırabilmelerine imkân sağlanıyor.

Her otopark yerinin, belediyelerce bu yönde karar alınması halinde, ait olduğu bağımsız bölümün eklentisi olarak tapuda belirtilebilmesi imkânı getiriliyor.

Ayrıca ön bahçe genişliği en az 7 m. olan parsellerde, binaya en az 2 m. mesafe bırakmak kaydıyla ön bahçede açık otopark yapılabilme imkânı getiriliyor.

Zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin ise yola 3 m. kalana kadar altı tamamen otopark yapılabilir hale getiriliyor.

Komşu 2 parselin anlaşması ve tapuya şerh düşülmesi halinde, aradaki duvar kaldırılarak bu alan geçiş yolu olarak düzenlenmek kaydıyla komşu bina bahçeleri ortak otopark olarak düzenlenebiliyor.

Parselde mekanik otopark yapma imkânı getiriliyor.

Parselinde otopark yapılamayan durumlar sınırlandırılıyor. Mekanik ve otomatik park sistemleri de kullanılmasına rağmen yine de otopark teşkil edilemeyen yapılar ile tarihi binalar ve cephesi çok dar olup asgari otopark alanı teşkil edilemeyen yapılar haricindeki tüm binalarda otopark zorunlu oluyor.

Otopark teşkil edilemeyen bu binalarda ise yürüyüş mesafesindeki başka bir otoparktan yer gösterilmesi ve tapuya şerh edilmesi zorunlu oluyor.

Otopark teşkil edilememesi nedeniyle otopark bedeli alınan parsellere mutlak suretle binanın iskânından önce otopark yapılması zorunluluğu getiriliyor. Bu sayede otopark bedeli ödemek suretiyle otopark yapımından imtina edilmesinin önüne geçiliyor.

Otopark teşkil edilememesi nedeniyle alınan otopark bedelinin yüzde 25’nin peşin ödenerek ruhsat alınması uygulaması terk ediliyor. Bu bedelin tamamının ruhsat alınmadan önce tahsil edilmesi gerekiyor.

Otopark bedelleri açısından, Belediye Meclislerince kentin sosyo-ekonomik durumu gibi  kriterlere göre bölgelere ayrılabilmesi ve düşük bölgelerde yüzde 40' a kadar indirim uygulayabilmesi getiriliyor.

Ana arter yolların altına otopark yapılmasına imkân sağlanıyor.

Okullar hariç, kamu kurumlarının bahçelerinin altına, gerekli tüm emniyet koşulları sağlanmak, giriş çıkışı kamu kurumu giriş çıkışından ayrı olmak ve ilgili kurumdan izin alınmak kaydıyla otopark yapılma imkânı getiriliyor.

Sanayi  tesislerinde,  kamu  kurum ve  kuruluşları,  halkın toplu  kullanımına açık alışveriş  merkezlerinde, hastanelerde, otellerde, stadyum ve kapalı spor tesislerinde, üniversitelerde ve düğün salonlarında otopark ihtiyacının; mutlak suretle parselinde ya da parselinde otopark teşkilinin mümkün olmaması halinde komşu parselde karşılanması zorunlu hale getiriliyor.

Park ve meydanların üst dokusu bozulmadan altına otopark yapılabilmesi getiriliyor.

Tüm otopark alanlarının; yüzde 1'inin bisiklet, yüzde 5’nin engelli ve yüzde 2'sinin elektrikli araçlar için düzenlenmesi hükmü getiriliyor.

Açık otoparklarda, yağmur sularının yüzeysel akışa geçmesini azaltmak amacıyla yüzey kaplamalarının geçirimli malzeme ile yapılması esası getiriliyor.

Ulaşım ana  planlarında  şehrin çeperlerinde ve ana toplu taşıma ve aktarma istasyonlarına yürüme mesafesinde "park et - devam et" otopark yerleri ayrılması zorunluluğu getiriliyor.”