TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BARTIN İL MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BARTIN İL MÜDÜRLÜĞÜ

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
BARTIN İL MÜDÜRLÜĞÜ
Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Amasra, Ulus ve Kurucaşile İlçe Müdürlüklerinde Kullanılmak
üzere Sürücüsüz Ve Yakıtsız Araç Kiralama Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda
EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2022/7534
1-İdarenin
a) Adı :TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BARTIN İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :GÖLBUCAGI MAH. 101. SOKAK 16 74100 BARTIN
MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası :3782270223 - 3782271252
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Amasra, Ulus ve
Kurucaşile İlçe Müdürlüklerinde Kullanılmak üzere
Sürücüsüz Ve Yakıtsız Araç Kiralama Hizmeti
b) Niteliği, türü ve miktarı :5 adet Binek Araç ve 5 Adet Camlı Panelvan (Hafif Ticari
Araç) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Amasra, Ulus ve
Kurucaşile İlçe Müdürlükleri
ç) Süresi/teslim tarihi :İşe başlama tarihi 01.03.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
d) İşe başlama tarihi :01.03.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme)
tarih ve saati :01.02.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Bartın İl Tarın Ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1- Her türlü personel taşıma hizmetleri
2- Öğrenci/Okul Servisi hizmetleri
3- Araç kiralama hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
İhale konusu işte benzer iş kapsamında yer verilen işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38
inci maddesine göre açıklama istenecektir.
tir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın 1530465)