BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÇEŞM-İ CİHAN YURT MÜDÜRLÜĞÜNE

BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÇEŞM-İ CİHAN YURT MÜDÜRLÜĞÜNE

BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
BAĞLI ÇEŞM-İ CİHAN YURT MÜDÜRLÜĞÜNE 80
TON TAŞ KÖMÜRÜ ALIMI
BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÇEŞM-İ CİHAN YURT MÜDÜRLÜĞÜNE
80 TON TAŞ KÖMÜRÜ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2022/6712
1-İdarenin
a) Adı :GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BARTIN GENÇLİK VE
SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :GÖLBUCAGI MAH. 558. SOK. NO:1 74100 BARTIN
MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası :3782271053 - 3782271037
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI
ÇEŞM-İ CİHAN YURT MÜDÜRLÜĞÜNE 80 TON TAŞ
KÖMÜRÜ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI
ÇEŞM-İ CİHAN YURT MÜDÜRLÜĞÜNE 80 TON TAŞ
KÖMÜRÜ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Çeşm-i Cihan Yurt Müdürlüğü: Tuzcular Köyü Dörtkol
Mevkii No:22 BARTIN
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş
tarihinden itibaren 2(iki) iş günü içerisinde tek seferde
25.03.2022 tarihine kadar teslim edilecektir
d) İşe başlama tarihi :25.01.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme)
tarih ve saati :14.01.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres) :İl Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İhaleye katılacak istekliler durumlarına göre aşağıdaki belgelerden birini sunmal zorundadır.
1.İthalatçılar; İthalat Kayıt Belgesi
2.Üreticiler; Uygunluk İzin Belesi
3.Dağıtıcılar; Herhangi bir ilden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi
4.Satıcılar;Herhangi bir İlden alınmış Katı Yakıt Satıcı Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açıklama istenecektir
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın 1529702)