ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

LASTİK VE PATİNAJ ZİNCİRİ SATIN ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bartın Orman İşletme Müdürlüğünün Makine ve Araç parkında bulunan İş makinası, Koruma ve hizmet araçlarına lastik ve patinaj zinciri mal alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                    :2022/672876 
1-İdarenin
    a) Adı                :ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER                         ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL                         MÜDÜRLÜĞÜ
    b) Adresi            :TUNA MAH. FEVZI ÇAKMAK SOK. 74100 BARTIN                         MERKEZ/BARTIN
    c) Telefon ve faks numarası    :3782271029 - 3782276051
    ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
     internet sayfası            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
    a) Adı                :Bartın Orman İşletme Müdürlüğünün Makine ve Araç                         parkında bulunan İş makinası, Koruma ve hizmet                         araçlarına lastik ve patinaj zinciri mal alımı
    b) Niteliği, türü ve miktarı    :32 adet 265/60 R18 Yazlık lastik, 8 adet 225/70 R15                         Yazlık lastik, 10 adet 12.00 R20 Su İkmal Aracına Arazi                     Lastiği, 2 adet 315/80,R22,5 Çekici Ön lastik, 4 adet                         440/80 R28 Kazıyıcı ve Yükleyici ( Bekoloder) lastiği,                         12 adet 14.00 R24 Radyel 16 kat telli Greyder Lastiği,                     2 takım 440/80 R28 Patinaj zinciri (2 adet zincir bir                         takım), 2 takım 14.00 R24 Patinaj zinciri (2 adet zincir                     bir takım) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale                             dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Bartın Orman İşletme Müdürlüğü
    ç) Süresi/teslim tarihi        :Sözleşme imzalandıktan 10(on) gün içerisinde                             sözleşme konusu malzemeler Bartın Orman İşletme                         Müdürlüğü ambarına teslim edilecektir.
    d) İşe başlama tarihi        :Sözleşme imzalandıktan sonra 2 gün içerisinde işe                         başlanır.
3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) 
    tarih ve saati            :29.07.2022 - 10:00
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
    (e-tekliflerin açılacağı adres)    :Müdür Yardımcısı Odası Kat:1
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
b) Aday veya isteklilerin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen kapasite raporu
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen imalat ve yeterlilik belgesi
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi
d) Aday veya isteklininalım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak iligili mevzuat yarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklilerin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
İsteklilerin imalatçı olduğu, yukarıdaki belgelerden birini sunması halinde yeterli olacaktır
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekliler, TSE  standartlarına veya Uluslararası standartlara uygunluk belgelerini  teklif kapsamında  sunacaklardır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Tedarik Edilecek Lastiklerin Katalogları Yeterlik Bilgileri Tablosunda Sunulacaktır
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                   (Basın1655669)