GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK  İL MÜDÜRLÜĞÜ

ihale ilanı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK  İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN
T.C. BARTIN VALİLİĞİ 
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK  İL MÜDÜRLÜĞÜ
MERA ISLAHI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                :2018/330334
1-İdarenin
    a) Adresi                :GÖLBUCAGI MAH. 101. SOKAK 16 74100                                 BARTIN MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası        :3782270223 - 3782271252
    c) Elektronik Posta Adresi        :[email protected]
    ç) İhale dokümanının             :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    görülebileceği internet adresi    
2-İhale konusu hizmetin
    a) Niteliği, türü ve miktarı        :190,29 Da. alanda toprak işleme, tohum ekimi ve                             tırmıklama ile 670 Metre alanda dikenli tel çit ile                                 ihatasının yapımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan                             ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                             ulaşılabilir.
    b) Yapılacağı yer            :Bartın Merkeze Bağlı Kabagöz ve Hasanlar                                 Köyleri
    c) Süresi                :İşe başlama tarihinden itibaren 150(yüz elli)                                 gündür
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Gölbucağı Mah.101. Sokak No.:16 BARTIN
    b) Tarihi ve saati            :18.07.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı GIDA TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ/BARTIN adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
                                                        BV:2018/221