Genel Kurul İlanı

optisyenler,gözlükçüler,ilan,VII.bölge,

Genel Kurul İlanı

İLAN 
VII. BÖLGE KOCAELİ OPTİSYEN-
GÖZLÜKÇÜLER ODASI’NDAN 
GENEL KURUL İLÂNI
    1-5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un ek 1 inci maddesi ile kurulmuş bulunan optisyen-gözlükçüler odamızın, aynı Kanun’un geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen ilk genel kurulu; aşağıda belirtilen yerde ve günlerde, aşağıda belirtilen saat dilimleri arasında ve aşağıdaki gündem ile yapılacaktır:
    1)Genel Kurulun Yapılacağı Yer    :Fatih mahallesi Sultan Murat caddesi Edalı Sokak
                        No:47Alikhaya-İzmit/KOCAOLAELl(Kocaeli Serbest                         Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Konferans                                 Salonu)
    2) Genel Kurulun Yapılacağı Tarih    : 28/03/2020 (Cumartesi)- 29/03/2020 (Pazar)
a) Genel Kurul Görüşmeleri İçin        : 28/03/2020 (Cumartesi )-Saat: 09:oo-17:oo
b)Organ ve Mümessil Seçimleri İçin        : 29/03/2020 (Pazar)-Saat: 09:oo-17:oo
    3)Gündem:
a) Genel Kurul Görüşmeleri            :
    i.Yoklama
    ii.Açılış ve saygı duruşu
    iii.Genel Kurul Başkanlık Divanı için seçim ve divan teşkili
    iv. Oda kurucu yönetim kurulu çalışma raporunun müzakeresi ve onaylanması
    vi.Yönetim kurulunun bilançosunun tedkiki ve kabulü hâlinde ibra edilmesi
    vii.Oda denetleme kurulu raporunun müzakere edilip onaylanması
    viii.Odanın gelecek dönem bütçesinin görüşülüp onaylanması
    ix.Yönetim kurulunca teklif edilen veya oda üyelerince teklif edilip genel kurulun ekseriyet            ince kabul olunan konuların müzakere edilip karara bağlanması
    x.Oda organları için aday olanların tesbiti ve adayların kendilerini tanıtıp programlarını             anlatmaları
    xi.Dilek ve temenniler
b) Seçimler
    i.Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,
    ii.Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,
    iii.Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,
    iv.Odayı Birlik Büyük Genel Kurulu’nda temsil edecek olan iştirak edecek asıl ve yedek             mümessillerin seçilmesi
    II-Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, genel kurul toplantısı 04/04/2020 -05/04/2020 günlerinde aynı yerde ve aynı saat dilimleri içinde ve aynı gündem ile çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır.
    III-5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile 24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre;
    1)Oda organları üyeliklerine ve Birlik Genel Kurulu mümessilliğine seçilmenin genel şartlarından olarak, odaya kayıtlı bulunmak ön şartı yanında, (1) yıldan fazla ağır hapis veya (3) yıldan fazla hapis cezasına veya meslekî bir suçtan dolayı hürriyeti tahdit eden bir cezaya (hapis cezasına) veya meslek ve sanatın geçici olarak tatili cezasına mahkûm olmamak veyahut geçici olarak san’at icra etmekten yasaklanmamış bulunmak şartlarını haiz olmak gerekmektedir.
    2)Seçilmenin özel şartlarından olarak;
    i.Oda disiplin kurulu üyeliğine seçilebilmek için, yurtiçinde en az (5) yıl,
    ii.Birlik Büyük Genel Kurulu mümessilliğine (ve dolayısı ile Birlik Büyük Genel Kurulu’nca, Birlik Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine) seçilebilmek için, en az (5) yıl.
    iii.Mümessilliğe seçilmiş olmak kaydı ile (Birlik Büyük Genel Kurulu’nca) Birlik Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçilebilmek için ise, en az 15 yıl,
    fiilen meslek icra etmiş olmak şartını haiz olmak gerekmektedir.
    3)Belirtilen şartları haiz olmaksızın seçilecek olanların organlardaki üyelikleri ve Birlik Büyük Genel Kurulu mümessilliği düşürülecektir.
    4)Zikredilen Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası ve 6643 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca; üyelerin, oda genel kurulu toplantısına katılmaları ve seçimlerde oy kullanmaları mecburîdir. Mazereti sebebiyle genel kurul toplantılarına katılmayacak ve seçimlerde oy kullanmayacak olanlar mazeretlerini bir hafta içerisinde oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyenler veya bildirdikleri mazeret geçerli kabûl edilmeyenler hakkında aynı Kanun’un 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen malî müeyyide (para cezası) uygulanacaktır.
    5)5193 sayılı Kanun gereğince odamıza kayıtlı bulunan bütün optisyen ve gözlükçü meslektaşlarımıza önemle duyurulur.
                                                BV:2020/108