DSİ 233. şube müdürlüğü

DSİ 233. şube müdürlüğü

İHALE İLANI
KÖPRÜ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-23.BÖLGE KASTAMONU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bartın İli Taşkın Köprüleri Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır,
İhale Kayıt Numarası            : 2019/665656
1-İdarenin
    a)Adresi            :İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi No:53 37100                             MERKEZ/KASTAMONU
    b)Telefon ve faks numarası    : 3662149227 - 3662147495
    c)Elektronik Posta Adresi    : [email protected]
    ç) İhale dokümanının 
    görülebileceği internet adresi    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale    konusu yapım işinin
    a)Niteliği, türü ve miktarı    : 4 adet köprü ile 1 adet menfez yapılacaktır.
                    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir,
    b)Yapılacağı yer        : Bartın İli
    c)İşe başlama tarihi        : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde                         yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
    ç) İşin süresi            : Yer tesliminden itibaren 600 (altı yüz) takvim günüdür.
3-İhalenin
    a)Yapılacağı yer        : DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, İnönü Mah. Rauf Denktaş Cad.                     No:53 KASTAMONU
    b)Tarihi ve saati        : 14.01.2020 - 10:30
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu    ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
27/04/2016 tarihli ve 29696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer işlere Ait Tebliğde Yer Alan A - 1 GRUP (KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Türkiye'deki veya yurtdışındaki denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş üniversitelerin mühendislik-mimarlık fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun gerçek kişilere ait diplomalar ihale konusu iş ve benzer işlere denk sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. A. Fiyat Puanı (FP) (60 PUAN)
Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. İkinci oturum sonucunda teklifi değerlendirmeye alınan istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyat sahibi istekli 60 puan alacak olup diğer isteklilere ait teklif puanları; FP =(Fmin / F) x 60 formülü ile hesaplanacaktır.
Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Bu formülde;
FP: İsteklinin fiyat puanı,
Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı İfade eder.
B. Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP) (40 PUAN)
FDUP = KNP
1. Kalite Nitelik Puanı (KNP) (40 PUAN)
İsteklilerin, birim fiyat üzerinden teklif alınan iş kalemlerinden özellikle işin niteliği itibarıyla miktarı işin devamı sırasında büyük değişkenlik gösterebilecek olan kazı yapılması gibi alt yapıya ilişkin iş kalemlerinin birim fiyatını yaklaşık maliyete oranla çok yüksek, diğer iş kalemlerinin birim fiyatını  ise çok düşük belirledikleri, bunun sonucunda ihalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerinde kalması halinde, işin gerçekleştirilmesi aşamasında yüksek birim fiyat teklif edilen iş kalemlerindeki miktar artışı nedeniyle sözleşme bedelinin büyük kısmının bu iş kalemlerine karşılık olarak ödendiği, bu durumun sözleşme konusu iş kapsamındaki bazı imalatlar gerçekleştirilmeden işin tasfiye edilmesi sonucunu doğurduğu ve bu suretle kamu hizmetlerinin gecikmesine ve kaynakların verimli kullanılamamasına neden olduğu görüldüğünden, isteklilerin iş kalemleri için teklif ettikleri fiyatları yaklaşık maliyet hesabındaki aynı iş kalemlerine ait fiyatlara kıyasla, her bir iş kalemi için teklif edilen fiyatın toplam tutara göre yapılabilir yüzdelik dilim aralığı belirlenerek puanlama uygulaması yapılacaktır.
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı, tabloda belirtilen oranlar aralığında (en düşük ve en yüksek oran dahil) kalması durumunda her iş kalemi için tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklif oranları belirtilen aralığın dışında kalırsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Kalite nitelik puanı (KNP)her iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.  

İş 
Kalemi 
No
BTK-01

BTK-02    


BTK-03


BTK-05

BTK-06    

BTK-07    

BTK-08    


BTK-09

BTK-12

Açıklama


Kazı Yapılması, Depo veya Dolguya Konulması

Minimum C 30/37 Basınç Dayanımında Hazır Beton ile  Beton/Betonarme İmalat Yapılması

Her Türlü Beton/Betonarme İmalat Yapımında Kullanılacak  Kalıp ve Kalıp İskele Yapılması

Köprülerde veya Heyelanlı Bölgelerde Ø100cm Çapında Her Boyda Yerinde Dökme Kazık Yapılması (C 30/37 Hazır Beton Harcı ile)

Köprülerin Öngerilmeli (Önçekim-Artçekim) Boyuna ve EnineKirişlerinde Her Dozda Demirli Beton (C 45/55 Hazır Beton Harcı İle)

Ocak Taşıyla İstifsiz Taş Dolgu Yapılması    

Betonarme Demirlerinin Kesilmesi, Bükülmesi ve Yerine Konulması

Yüksek Dayanımlı Öngerme Çeliği ve Kılıf Borusunun Zati Bedeli, Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması, İstifi, Muhafazası ve İşçiliği (Her Tip ve Çapta Tel, Demet Veya Çubuk)

Profil Demirden Korkuluk Yapılması ve Yerine Konulması

Puan


2

7


6


4

2

2

13


2

2
C Toplam Puan (TP)
Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.
TP= FP + FDUP
D. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar: DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü (DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, İnönü Mah. Rauf Denktaş Cad. No:53 KASTAMONU) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
1- 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede; " Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan HN” katsayısı ”1,00” olarak belirlenmiştir." şeklinde ilan edilmiştir.                                B.V:2019/365