devlet hastanesi

Tehlikeli Atık Hizmet alımı tehlikeli madde güvenlik danışmanlık çevre yönetim danışmanlık hizmet alımı ile kişisel dozimetre ve doz raporlama hizmet alımı

devlet hastanesi

İHALE İLANI 
TEHLİKELİ ATIK HİZMET ALIMI, TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI, ÇEVRE YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İLE KİŞİSEL DOZİMETRE VE DOZ RAPORLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
BARTIN DEVLET HASTANESİ
Tehlikeli Atık Hizmet Alımı, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, Çevre Yönetim Danışmanlık Hizmet Alımı İle Kişisel Dozimetre ve Doz Raporlama Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                        :2020/123181
1-İdarenin
    a) Adı                    :BARTIN DEVLET HASTANESİ
    b) Adresi                :Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN                                 MERKEZ/BARTIN
    c) Telefon ve faks numarası        :3782277620 - 3782273657
    ç) İhale dokümanının görülebileceği     :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
     ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu hizmet alımın
    a) Adı                    :Tehlikeli Atık Hizmet Alımı, Tehlikeli Madde                                 Güvenlik Danışmanlığı, Çevre Yönetim                                     Danışmanlık Hizmet Alımı İle Kişisel Dozimetre ve                             Doz Raporlama Hizmeti Alımı
    b) Niteliği, türü ve miktarı        :4 KISIM - HİZMET ALIMI
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :Bartın Devlet Hastanesi ve Ek Bina Kadın Doğum                             ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
    ç) Süresi/teslim tarihi            :İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmi dört) aydır
    d) İşe başlama tarihi            :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün                             içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :23.03.2020 - 10:00
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri     :Bartın Devlet Hastanesi Başhekimlik Toplantı             (e-tekliflerin açılacağı adres)         Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
I. KISIM TEHLİKELİ  ATIK HİZMETİ İÇİN İSTENİLEN  BELGELER;
1.İstekliler atıkların her biri için; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilmiş olan, uygun geri kazanım, bertaraf ve Ara Depolama lisansı veya ön lisans belgesi
2.İstekliler tehlikeli atık taşıma araçlarına ait lisans belgesi
II. KISIM DOZİMETRE İZLEME HİZMETİ  İÇİN İSTENİLEN BELGELER;
1- TS EN ISO/IEC 17025:2012 belgesi ve bu kapsamda TÜRKAK akreditasyon belgesi
2- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilmiş,uygunluk belgesi
III. KISIM ÇEVRE YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1-Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi, 
IV. KISIM TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMALIĞI HİZMETİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan (UDHB) alınmış Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMDGK) yetki belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
                                        BV:2020/120