DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

HASTANEMİZ MERKEZİ HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİNE FİLTRE VE OKSİJEN SİSTEMLERİ
İÇİN MALZEME ALIMI
DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI
BAKAN YARDIMCILIKLARI
HASTANEMİZ MERKEZİ HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNE FİLTRE VE OKSİJEN SİSTEMLERİ
İÇİN MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2021/386743
1-İdarenin
a) Adresi :Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN
MERKEZ/BARTIN
b) Telefon ve faks numarası :3782277620 - 3782273657
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :22 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :BARTIN DEVLET HASTANESİ TEKNİSYENLİK
BİRİM DEPOSU
c) Teslim tarihi :İhale konusu mal, sözleşmenin imzalanmasından
sonra, idarelerin faksla veya posta ile yapılan
siparişine müteakip 10 gün içinde malın pey der pey
teslimatı sipariş veren idareye yapılacaktır. Malın
ilgili depolara teslimatı yapılarak sözleşmenin
maddelerine göre teslimata ait işlemlerin devamı
sağlanır. Yükleniciler İdareler tarafından faks veya
posta ile yapılan Sipariş dahilinde mal tesliminde
bulunacaklardır. Sözleşme bitiş tarihi Sözleşmenin
başlamasına müteakip 31/12/2021 tarihinde sona
erecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Bartın Devlet Hastanesi (Tuna Mah. Ömertepesi
Mevkii Merkez / BARTIN)
b) Tarihi ve saati :27.07.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine
ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlerin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik
şartnamede belirtilen miktarlarda, teknik şartnamede nelirtilmeyen ürünlerde ise 1’er adet
numunelerin ihale tarih ve saati'ne kadar hastanemiz satınlama birimine teslim edilmesi gerekmektedir.
Teklif edilen ürünlerin numuneleri ihale tarihi ve saati'ne kadara teslim edilmediği takdirde ilgili
kalem/kalemlere ait teklifiniz değerlendirme dışı bırakılacaktır.Ayrıca numunelerin üzerinde firma adı,
hangi kaleme ait olduğu (kalem numarası) kesinlikle yazılmalıdır. Numuneler kutu içerisinde teslim
edilecek ve ihale sıra numarasına göre sıralanacaktır. Malzeme, orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi ve teknik özellikler belirtilmelidir. Şartnamede ürün ile ilgili
istenen rapor ve dokümanlar, numune ile birlikte hangi numuneye ait olduğu belirtilerek verilmelidir.
Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için
ayrıca ücret ödenmeyecektir.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki
maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Teknik şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen kalite belgelerine ( TSE, İSO, veya CE vb. ) sahip
olduğu, istekli firma tarafından kanıtlanamayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Devlet Hastanesi Satınalma Birimi ( Tuna Mah.
Ömertepesi Mevkii Merkez Bartın) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın 1412108)