ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Zonguldak-Bartın-Kastamonu İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır
İKN                        :2021/365858 
1-İdarenin
    a) Adı                    :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama                             Genel Müdürlüğü
    b) Adresi                :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama                             Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mah. Eskişehir                             Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. Km No: 278                             Kat:15 06530 Mustafa Kemal Mah.                                     ÇANKAYA/ANKARA
    c) Telefon ve faks numarası        :3124102302 - 5061528009 - ---
    ç) İhale dokümanının görülebileceği
     ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
     internet sayfası                :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu hizmet                         alımın
2-İhale konusu hizmet alımın
    a) Adı                    :Zonguldak-Bartın-Kastamonu İlleri Bütünleşik Kıyı                             Alanları Planlaması
    b) Niteliği, türü ve miktarı        :411,56 Km kıyı uzunluğu, deniz tarafından 1 Km,                             kara tarafından 2 Km çalışma alanı derinliği olmak                             üzere, toplam 123468 Hektar (Yüzyirmiüçbin                                 Dörtyüzaltmışsekiz Hektar) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta                         yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                                 şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :Zonguldak, Bartın, Kastamonu
    ç) Süresi/teslim tarihi            :İşe başlama tarihinden itibaren 430(DörtYüzOtuz)                             gündür
    d) İşe başlama tarihi            :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün                             içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :11.08.2021 - 14:00
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
    (e-tekliflerin açılacağı adres)        :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama                             Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mah. Dumulupınar                         Bulvarı (9. Km) No:278 Kat:14-15 Çankaya                                 ANKARA4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen                             belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde                                     uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Birden fazla ili içeren Bütünleşik Kıyı Alanı Planı yapmış olmak,
ya da,
Bölge ve / veya havza bazında yüzbin ölçekli çevre düzeni planı yapmış olmak,
benzer iş olarak kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (Basın 1409149)