BİK dan resmi kurumlara yazı

Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Şube Müdürlüğü, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü'nün 29 Ağustos Salı günü gerçekleştireceği 74 adet orman emvali mal satış ihalesi ilanını ilimizde resmi ilan yayınlama hakkına sahip 5 yerel gazete ile iki internet haber sitesi yerine kurumun internet sitesi ve Bartın Belediyesi ile Bartın Valiliği ilan panolarına asmak suretiyle duyurması üzerine Bartın Valiliği ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bir yazı gönderdi. Yazıda BİK'in görev ve sorumlulukları hatırlatılırken, Bartın Orman İşletme Müdürlüğünce askı yolu ile yapılan ihale ilanının, ihtilafların ve hak kayıplarının önüne geçmek, ayrıca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesine göre usulüne uygun şekilde yapılması adına BİK aracılığı ile gazete ve internet haber sitelerinde yayınlatılması gerektiği hatırlatıldı. Bartın Gazeteciler Dernek Başkanı ve Bartın Hergün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nihal Karaman da, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5. Maddesinde vurgulanan 'şeffafflık' ilkesini anımsattı ve kamu yararının ihalelerin daha geniş kitlelere duyurularak sağlanması için bu gibi ihale ilanlarının BİK aracılığıyla yayınlatılmasının önemine dikkat çekti.

BİK dan resmi kurumlara  yazı

BİK ilanların yerel gazetelerde yayınlatılması hususun da kurumlara yazı gönderdi. Bartın Orman İşletme Müdürlüğü, daha önce de bazı ihalelerde olduğu gibi geçtiğimiz günlerde panoya asma şeklinde 74 adet orman emvalinin satışının gerçekleştirileceği bir ihale ilanı yaptı. Durumun öğrenilmesi üzerine Bartın’da resmi ilan alan yerel gazeteler ile internet haber sitelerinin bağlı olduğu BİK Ankara Şube’den Bartın Valiliği ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğü’ne bir yazı gönderildi. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yapılan ihalelerin gazete ve internet haber sitelerinden yayınlanması ile ilgili olarak kaleme alınan yazıda; BİK’in 195 sayılı Kanunla kurulan ve hali hazırda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı/ bağlantılı kurum olduğu anımsatılırken kamu tüzel kişiliğine haiz olduğu belirtildi. Kurumun görevinin, resmi ilan ve reklamların gazete, dergi ve internet haber sitelerinde yayınlatılmasına aracılık etmek olduğunun da vurgulandığı yazıda şu ifadelere yer verildi:

 

Kurumun görevleri ve yasal mevzuat hatırlatıldı

 

“Resmi Gazete’nin 18 Ekim 2022 tarihli ve 31987 sayılı nüshasında 7418 sayılı ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ yayımlanmıştır. Bu kanun değişikliğiyle gazetelerde resmi ilan yayımını zorunlu kılan başta İcra ve İflas Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Devlet İhale Kanunu ve Tebligat Kanunu olmak üzere 16 Kanunun ilgili hükümlerinde; gazeteler resmi ilanların yayım mecrası olarak muhafaza edilmiş ve 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere ‘gazete’ ibaresinin yanına ‘ve internet haber sitesi’ ibaresi eklenmiştir.

Ayrıca, söz konusu Kanun değişikliğiyle resmî ilanların, gazetelerin yanı sıra internet haber sitelerinde de yayımlatılması uygulaması ile ilgili 6 ay içinde Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca, Yönetmelik başta olmak üzere bir dizi mevzuat düzenlemesinin yapılacağı da belirtilmiştir.

Bu doğrultuda Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun 13 Ocak 2023 tarihindeki olağanüstü toplantısında kabul edilen Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği geneli itibariyle 1 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 1 Şubat 2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Yönetmeliğin 69. maddesinde resmi ilanların, yayımını zorunlu kılan mevzuata uygun olacak şekilde Kurum tarafından belirlenecek resmî ilan yayımlama hakkına sahip gazete ve internet haber sitelerine dağıtılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ‘İhalenin İlanı’ başlıklı 17. Maddesi:

1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:

a) İhaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan bir gazete ve bir internet haber sitesinde duyurulur. Gazete ve internet haber sitesi ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.

b) Gazete çıkmayan veya internet haber sitesi yönetimi bulunmayan yerlerdeki ihalelerin ilanı, bu fıkranın (a) bendinde yer alan süreler içinde Basın İlân Kurumu İlan Portalı’nda yayınlanır.

2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:

Tahmin edilen bedeli her yıl Genel  Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, bir internet haber sitesi ve trajı göz önüne alınarak ili Basın İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce birer defa daha ilan edilir.’ şeklinde hükme bağlanmıştır.

 

“BİK aracılığı ile yayınlatılmalı”

 

Bu itibarla, Bartın Orman İşletme Müdürlüğünce askı yolu ile yapılan 74 adet orman emvali mal satış ihalesi ile ilgili ilanın, ihtilafların ve hak kayıplarının önüne geçmek, ayrıca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  17. maddesine göre usulüne uygun şekilde yapılması adına Basın İlan Kurumu aracılığı ile gazete ve internet haber sitelerinde yayınlatılması gerekmektedir. Bilginizi ve gereğini arz ederim.”

 

Kamu İhale Kanunu 5. Maddeye dikkat çekti

 

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bartın Gazeteciler Dernek  Başkanı ve Bartın Hergün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nihal Karaman da Bartın Orman İşletme Müdürlüğü’nün söz konusu ihalenin duyurulması ile ilgili izledi yolun usulen yanlış olmamakla birlikte yöntemin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. Maddesinde altı kalın harflerle çizilen ‘şeffaflık’ ilkesine aykırı olduğu görüşünü savundu.

Karaman, söz konusu orman emvali satış ihalesinin Bartın Orman İşletme  Müdürlüğü’nün ilan panolarına asma ve kurumun resmi internet sitesinde yayınlanması yöntemi ile çok geniş kitlelere ulaşamayacağını, bu nedenle de ihaleden haberdar olup teklif veren kişi sayısının da oldukça sınırlı kalacağını dile getirdi. Hem kurum, hem de kamu zararının oluşmaması adına kamu kurum ve kuruluşlarının bu gibi ihaleleri BİK aracılığı ile resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ve internet haber sitelerine vermeleri gerektiğini savunan Karaman, “Bartın’da aynı sorunu zaman zaman sadece Adliye Binasındaki panoya asılan ilanlar ile de yaşıyoruz. Bunların görünürlüğü oldukça az oluyor. Bir art niyet aramamakla birlikte başta mal alım ve satımları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği ihalelerin tamamının BİK aracılığıyla yayınlatılmasının hem Kamu İhale Kanunu’ndaki şeffaflık ilkesinin gereğini yerine getirmesi hem de bu sayede çok daha geniş kitlelere duyurularak kamu yararının korunması açısında önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Üstelik kamu kurum ve kuruluşları böyle davrandıkları takdirde yerel gazetelere de destek olmuş olacaklar. Unutulmamalı ki her ne kadar özel şirketler olsa da gazeteler doğru bilgiye aracılık görevi nedeniyle bir nevi kamu görevi yerine getirmektedir” dedi.