Bartın Üniversite İhale İlanı

Bartın Üniversite İhale İlanı

İHALE İLANI
(BARTIN ÜNİVERSİTESİ KUTLUBEY KAMPÜSÜ KAPALI SPOR SALONU VE BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK OKULU) VE (ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ VE HAFRİYAT İŞİ) GEÇİCİ KABUL 
EKSİKLİKLERİNİN NAM HESABINA YAPTIRILMASI
BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
(Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu) ve (Öğrenci Yaşam Merkezi ve Hafriyat işi)  Geçici Kabul Eksiklerinin Nam Hesabına Yaptırılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası                :2020/14603
1-İdarenin
    a) Adresi                :Bartın Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire                                 Başkanlığı-Kutİubey Kampüsü 74100                                     MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası        :3785011028—-
    c) Elektronik Posta Adresi        :[email protected]
    ç) İhale dokümanının
    görülebileceği internet adresi        :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin 
    a) Niteliği, türü ve miktarı        :1 Adet 16.777,01 m2. Kapalı Spor Salonu ve                                 Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Binası île 1 Adet                             2.300 m2 Öğrenci Yaşam Merkezi Binası ve                                 Hafriyat 
                        Ayrıntılı bilgiye  EKAP'ta yer alan ihale                                     dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                                 ulaşılabilir.
    b) Yapılacağı yer            :Kutlubey Kampüsü
    c)İşe başlama tarihi            :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün                             içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
    ç) İşin süresi                :Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim                                 günüdür.
3-ihalenin
    a) Yapılacağı yer            :Bartın Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik                                     Daire Başkanlığı-Kutlubey Kampüsü 74100 -                                MERKEZ/BARTIN
    b)Tarihi ve saati            :29.01.2020-14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.    Tüzel kişi  olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri, belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci  mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır  kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
B) III. Grup Bina İşleri veya Bakım Onarım İşleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mimar, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir,
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin  adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek oalanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır
14.Diğer hususlar;
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) :1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.            
                                        B.V2020/13