Bartın Devlet Hastanesi

Bartın Devlet Hastanesi

İHALE İLANI
ELEKTRİK, SIHHİ TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEME TEMİNİ 
DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
ELEKTRİK, SIHHİ TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEME TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                :2019/717312
1-İdarenin
    a)Adresi                :Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN                                MERKEZ/BARTIN
    b)Telefon ve faks numarası        :3782277620 - 3782273657
    c)Elektronik Posta Adresi        :[email protected]
    ç) İhale dokümanının görülebileceği    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı        :289 KALEM ELEKTRİK, SIHHİ TESİSAT VE HIR                            DAVAT MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta                         yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                                 şartnameden ulaşılabilir.
    b)Teslim yeri                :Bartın Devlet Hastanesi İlgili Depo Birimleri Veya                             Hastane İçinde İdarenin Göstereceği Uygun Yerler                             (Tuna Mahallesi Ömer Tepesi Mevkii)

    c)Teslim tarihi                :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip;                                 İdarenin/ilgili deponun yazılı talebi/siparişi (faks,                                 posta, e-posta) doğrultusunda sipariş geçildiği tari                            hten itibaren belirtilen malzemeler 10 (on) takvim                             günü içerisinde teslim edilecektir. Malzelemeler yıl                             boyunca peyderpey sipariş çekilecektir. Muayene                             ve Kabul Komisyonu huzurunda mesai saatleri                                 içerisinde (09:00-16:00) malzemeler teslim                                 alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır.                                 Malzemelerin taşınması ve depoya teslimi yükleni                            ciye aittir. İşin süresi 11 aydır. Ancak işin en geç                             31.12.2020 tarihinde bitirilmesi esastır.
3- İhalenin
    a)Yapılacağı yer            :Bartın Devlet Hastanesi Tuna Mah. Ömertepesi                             Mevkii Merkez Bartın
    b)Tarihi ve saati            :04.02.2020-10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlerin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ihalenin her aşamasında idare tarafından numune istenebilir. Numune talebi EKAP üzerinden bildirilecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır. EKAP üzerinden bildirim yapılmasına müteakip en geç 3 (üç) iş gününde numuneler Hastanemize teslim edilecektir. EKAP üzerinden yapılan numune talebi zamanında karşılanmadığı takdirde ilgili kalem/kalemlere ait teklifiniz değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Teknik şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen kalite belgelerine ( TSE, İSO, CE v.b) sahip olduğu, istekli firma tarafından kanıtlanamayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Devlet Hastanesi Satınalma Birimi ( Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez Bartın) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                   
                                        B.V:2020/09