BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2022 Yılı Petrol Ürünleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/674115
1-İdarenin
a) Adı :BARTIN İL ÖZEL İDARESİ /YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2 74100 Merkez BARTIN
MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası :3782285020 - 3782276638
ç) İhale dokümanının
görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği
internetsayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :2022 Yılı Petrol Ürünleri Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı Motorin (EURODİESEL):400.000litre
Benzin (95 Oktan Kurşunsuz) : 10.000 litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim
edileceği yer :Motorin (EURODİESEL) bir kısmı İdaremiz Akaryakıt
Ambarlarına, bir kısmı ise ATTS ile temin edilebilecek ve
Benzin (95 Oktan Kurşunsuz) ise taşıt tanıma sistemi ile
istasyonlardan teslim alınacaktır. (ATTS ile teslim alınacak
Motorin (EURODİESEL) ile Benzin (95 Oktan Kurşunsuz)-
Bartın merkezinde ve yurt genelinde taşıt tanıma sistemine
sahip olan firmalar ve bayilerden ihtiyaç nispetinde teslim
alıanacaktır.)
ç) Süresi/teslim tarihi :01.01.2022 tarihinde başlar 31.12.2022 tarihinde sona erer.
d) İşe başlama tarihi :01.01.2022 tarihinde başlar 31.12.2022 tarihinde sona
erer.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme)
tarih ve saati :23.11.2021 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres) : Bartın İl Özel İdaresi İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren
belge,
b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu
kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik
Yazısı, Bayilik Sözleşmesi ve İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere
verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki
maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Yüklenici, İdarenin ATTS ile yakıt alabileceği istasyonların listesini ve iletişim bilgilerini İdareye
sunmak zorundadır. (Bkz. Teknik Şartname - 4. maddenin (l) bendi)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilen tek sözleşmeye dayalı her türlü akaryakıt alımı işi benzer
iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın 1475428)