BARTIN İL ÖZEL İDARESİ/SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ/SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İNSANSIZ CANKURTARAN DENİZ ARACI 
SATIN ALINMASI İŞİ
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ/SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İnsansız Cankurtaran Deniz Aracı Satınalınması İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                    :2021/401310 
1-İdarenin
    a) Adı                :BARTIN İL ÖZEL İDARESİ/SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
    b) Adresi            :Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2 74100 Merkez BARTIN                         MERKEZ/BARTIN
    c) Telefon ve faks numarası    :3782285020 - 3782276638
    ç) İhale dokümanının 
    görülebileceği ve e-imza kullanılarak 
    indirilebileceği internet sayfası    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
    a) Adı                :İnsansız Cankurtaran Deniz Aracı Satınalınması İşi
    b) Niteliği, türü ve miktarı    :2 Adet
                    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Bartın İl Özel İdaresi Sağlık İşleri Müdürlüğü
    ç) Süresi/teslim tarihi        :10 takvim günüdür.Sözleşme süresi içinde mal teslimi                             yapılacaktır.
    d) İşe başlama tarihi        :Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren başlar.
3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme)
     tarih ve saati            :09.08.2021 - 10:30
    b) İhale komisyonunun 
    toplantı yeri 
    (e-tekliflerin açılacağı adres)    :Bartın il Özel İdaresi İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
 Yerli Malı  belgesi ve Türk Standartlarına uygunluk belgesi verilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Türk standarları tarafından onaylanmış ürün kalite belgesi verilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (Basın 1421315)