Bartın Devlet Hastanesi

Bartın Devlet Hastanesi

İHALE İLANI 
11 KISIM ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ORTEZ, PROTEZ VE SARF MALZEMELERİ ALIMI 
DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
11 Kısım Ortopedi ve Travmatoloji Ortez, Protez ve Sarf Malzemeleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                : 2020/26323
1-İdarenin
    a)Adresi                : Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN                             MERKEZ/BARTIN
    b)Telefon ve faks numarası        : 3782277620 - 3782273657
    c)Elektronik Posta Adresi        : [email protected]
    ç) İhale dokümanının görülebileceği       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın: 
    a)Niteliği, türü ve miktarı        : 11 KISIM ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ                                 ORTEZ, PROTEZ VESARF MALZEMELERl                                 ALIMI(11 KISIM 144 KALEM) Ayrıntılı bilgiye                                 EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                             idari şartnameden ulaşılabilir.
    b)Teslim Yeri                        :Bartın Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Malzeme                                 Deposu
    c)Teslim Tarihi                 :İhale konusu mal, Sözleşme imzalandıktan sonra                             çıkacak vakaya göre peyder pey 31/12/2020 tari                                hine kadar reçete karşılığı istek yapılacaktır.                                 Sözleşme Tasarısı’nın 10.1.1. maddesinde yazılı                             ilgili sağlık tesislerinin ihtiyacına binaen sipariş tari                            hinden itibaren acil vakalar için 8 (sekiz) saat, elektif                         vakalar için 24 (yirmi dört) saat içinde ihale lis                                tesinde yer alan malzemeler teslim edilecektir.                                 Siparişler yazı, e-posta veya faksla bildirilecektir.                             Sözleşme bitiş tarihi 31/12/2020'dır
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Bartın Devlet Hastanesi (Tuna Mah. Ömertepesi                             Mevkii Merkez /BARTIN)
    b) Tarihi ve saati            :20.02.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
-İstekliler Tıbbi Cihaz "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” kapsamında teklif ettiği ürünler için “Satış Merkezi Yetki Belgesi" ihale teklif zarfında sunulacaktır.
-İstekliler ve teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi cihazlar/ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri) teklif ettikleri ürünlere ait TİTUBB veya ÜTS kayıtları ile birlikte sunacaklardır. Teklif edilen ürünlerin kayıtlı olduğunu gösterir barkod numaraları teklif ile birlikte kalem sıra numarası belirtilerek liste halinde ve/veya Ürünlerin barkod numaralarını Birim Fiyat Teklif Cetvelinde göstereceklerdir
-Tıbbi Cihaz Uygulama Yönetmeliğine göre kapsam dışı olan malzemelerin kapsam dışı
olduklarını gösterir üretici firma veya distribütör firma tarafından verilmiş belge yada resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösterir belge ihale teklif zarfında sunulacaktır.
-İstekliler sözleşme sırasında uhdesinde kalan kalemlerin tekliflerini HUAP sisteminden KİK İhale Yazılım Programı Üzerinden hazırladığı dosyayı dijital ortamda (cd.vb) sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.     Gerçek     kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen     teklif mektubu,
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen     geçici teminat,
4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe İlişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler tarafından teklif edilecek ürünün/malzemenin katalog, ürünü tanıtıcı CD, resim veya numune (numune getirilmesi durumunda her kısımdan bir adet); bunlardan herhangi birisini ihale komisyonuna sunacaklardır. Ancak İhale komisyonu değerlendirme aşamasında gerek gördüğü takdirde numune isteme hakkına sahiptir. Bu durumda istekli talep edilen numuneyi, talep yazısının tebliğ edildiği tarihi izleyen 3 (üç) gün içerisinde talep edilen numuneyi/numuneleri ihale komisyonuna sunmak zorundadır.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşlarındaki, Ortapedi ve Travmatoloji Malzemesi Alımı veya Tıbbi Malzeme Alımı İşleri.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir,
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Devlet Hastanesi Satınalma Birimi(Tuna Mah.Ömertepesi Mevkii Merkez Bartın) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez,
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
                                        BV:2020/20