Bartın Belediye Park ve Bahçe Müdürlüğü

Bartın Belediye Park ve Bahçe Müdürlüğü

İHALE İLANI 
PANEL  ÇİT MALZEMESİ  SATIN ALINACAKTIR 
BARTIN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Panel Çit Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                :2020/35105
1-İdarenin
    a)Adresi                :Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:1 74100                         MERKEZ/BARTIN
    b)Telefon ve faks numarası        :3782271025- 3782274013
    c)Elektronik Posta Adresi        :[email protected]
    ç) İhale dokümanının 
    görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik gov tr/EKAP/
2-İhale    konusu malın
    a)Niteliği, türü ve miktarı        :4000 mt Panel Çit Malzemesi 
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
    b)Teslim yeri                : Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                 Binası
    c)Teslim tarihi                :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip (izleyen) 20                         gün içerisinde malzemenin tamamı teslim edile                                cektir.
3- İhalenin
    a)Yapılacağı yer            :Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:1 74100                         Bartın
    b)Tarihi ve saati            :19.02.2020 - 10:30
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4 1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticret Sicil  Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili 'Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1 Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler.
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge -faaliyet belgesi İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokuman İstekli, teklif etmiş olduğu ürünlere ait numuneleri ve ek parçalarını ihale saatinden önce ihale komisyonunca değerlendirmenin yapılabileceği şekilde idareye teslim edecek ve idareden alacağı belgeyi teklif zarfında sunacaktır Numune getirmeyen, numuneleri teknik şartnameye uygun olmayan ve önceden  aldığı belgeyi teklif zarfında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale üzerinde  kalan isteklin ihaleden önceki   numune ile sözleşme sonrasında teslim edilen panel çit malzemelerinde farklılık olduğu takdirde sözleşme tek taraflı  fesih edilir ve teminat gelir kaydedilir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir,
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir,
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden  e -imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler teklifini mal  kalem – kalemleri için  teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi  miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel  üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden  az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat  vereceklerdir 
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.    
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde  öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                          B.V:2020/16