BARTIN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

BARTIN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

MACERA PARKI SATIN ALINACAKTIR
BARTIN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Macera Parkı Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                                  :   2022/15566
1-İdarenin
    a) Adı                    :BARTIN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
    b) Adresi               :KEMERKÖPRÜ MAHALLESI ELMALIK SOKAK 1 74100                                 MERKEZ/BARTIN
    c) Telefon ve faks numarası  :3782271025 - 3782274013
    ç) İhale dokümanının görülebileceği
     ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
    internet sayfası               :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
    a) Adı                   : Macera Parkı Alım İşi
    b) Niteliği, türü ve miktarı      :1 adet Dev Salıncak, 7 adet Dev Salıncak Teknik Ekipmanı, 1                        adet Salto Trambolin, 1 Adet 9 Oyunlu Toplu Güvenlikli Ağ                               Parkur Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                        bulunan  idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Bartın
    ç) Süresi/teslim tarihi          :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip(izleyen) 120 gün                                içerisinde malzemenin tamamı teslim edilecektir.
    d) İşe başlama tarihi            :Sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlanmış olacaktır
3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) 
    tarih ve saati               : 08.02.2022 - 10:30
    b) İhale komisyonunun 
    toplantı yeri (e-tekliflerin 
    açılacağı adres)               : Bartın Belediyesi İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faaliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
d) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekliler yetkili satıcı veya imalatçılığı tevsik etmek için yukarıdaki belgelerden herhangi birisini ihale tarihi itibariyle geçerli şekilde sunmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekli, teklif etmiş olduğu ürünlerden;
Parkurda kullanılacak olan şartnamede tarifine uygun min. 10 cm uzunluğunda Ø 18 mm'lik çelik halat numunesini teslim edecektir.
Teknik şartname tarifine uygun çelik hatalın 10 cm uzunluğunda 1 adet numunesini teslim edecektir.
1 adet çalışır vaziyette dev salıncak bırakma mekanizması numunesini ihale tarihi öncesinde idareye sunacaktır.
1 adet şartname tarifine uygun tüm vücut emniyet kemeri numunesini ihale tarihi öncesinde idareye sunacaktır.
1 adet şartname tarifine uygun kask numunesini ihale tarihi öncesinde idareye sunacaktır.
1 adet şartname tarifine uygun karabina numunesini ihale tarihi öncesinde idareye sunacaktır.
ihale komisyonunca değerlendirmenin yapılabileceği şekilde idareye teslim edecektir. Numune getirmeyen, numuneleri teknik şartnameye uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale üzerinde kalan isteklinin ihaleden önceki numune ile sözleşme sonrasında teslim edilen panel çit malzemelerinde farklılık olduğu takdirde, sözleşme tek taraflı fesih edilir ve teminat gelir kaydedilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Macera parkı oyun grubu mal alımı ve montajı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.                       

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (Basın 1533099)