BARTIN BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

BARTIN BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
BARTIN BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Sanal Müze ve Kent Arşivinin Dijitalleştirilmesi Hizmet alımı ve Ekipman Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                    :2021/713637
1-İdarenin
    a) Adı                :BARTIN BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER                             MÜDÜRLÜĞÜ
    b) Adresi            :KEMERKÖPRÜ MAHALLESI ELMALIK SOKAK 1 74100                         MERKEZ/BARTIN
    c) Telefon ve faks numarası    :3782271025 - 3782274013
    ç) İhale dokümanının 
    görülebileceği ve e-imza 
    kullanılarak indirilebileceği 
    internet sayfası                 :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
    a) Adı                :Sanal Müze ve Kent Arşivinin Dijitalleştirilmesi Hizmet alımı                     ve Ekipman Alımı
    b) Niteliği, türü ve miktarı    :1 adet Sanal Müze ve Kent arşivi Yazılımı, 1 adet Basılı                         malzemenin dijitalleştirilmesi, 1 adet fiziksel sunucu, 1 adet                     Projeksiyon ve perdesi, 9 adet Bilgisayar ve 1 adet çok                             fonksiyonlu yazıcı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale                         dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Bartın
    ç) Süresi/teslim tarihi        :İşe başlama tarihinden itibaren 210(İkiYüzOn) gündür
    d) İşe başlama tarihi        :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde işe                         başlanacaktır.
3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) 
    tarih ve saati            :07.12.2021 - 10:30
    b) İhale komisyonunun toplantı
     yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Bartın Belediyesi İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel sektörde Sayısal arşiv, içerik, yönetim yazılımı, dijitalleştirme, arşiv otomasyon yazılımları benzer işler iş deneyimi olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,83
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (Basın 1488738)