BARTIN MİKA-DER ÇOCUK EVLERİ SİTESİ- AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

BARTIN MİKA-DER ÇOCUK EVLERİ SİTESİ- AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

MUHTELİF GIDA MALZEMESİ ALIMI
BARTIN MİKA-DER ÇOCUK EVLERİ SİTESİ- AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
188 Kalem Gıda Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                 : 2021/701566
1-İdarenin
    a) Adresi                   : Ağdacı Mah. Fakülte Cad. No:123 74100                                 MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası          : 3782271264 - 3782271265
    c) Elektronik Posta Adresi         : [email protected]
    ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa)             : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı         :188 KALEM MUTELİF GIDA MALZEMESİ
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yeri                 :MİKA-DER ÇOCUK EVLERİ SİTESİ                                     MÜDÜRLÜĞÜ AĞDACI MAHALLESİ FAKÜLTE                                 CAD. NO 123 BARTIN MERKEZ
    c) Teslim tarihi                 : Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına                             uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin                         uygun görüşü ile teslim programında değişiklik                                 yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı                                 bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine                         tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde                         yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek                             zorundadır.
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer             :MİKA-DER ÇOCUK EVLERİ SİTESİ                                     MÜDÜRLÜĞÜ AĞDACI MAHALLESİ FAKÜLTE                                 CAD. NO 123 BARTIN MERKEZ
    b) Tarihi ve saati             : 25.11.2021 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MİKA-DER ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ AĞDACI MAHALLESİ FAKÜLTE CAD. NO 123 BARTIN MERKEZ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (Basın 1484111)