bartın belediye fen işleri

asfalt malz.

bartın belediye fen işleri

İHALE İLANI 
ASFALT MALZEMESİ NAKLİ 
BARTIN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Asfalt Malzemesi Nakli hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                : 2020/112325
1-îdarenin
    a) Adresi                : Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No: 1                                 74100 MERKEZ/BARTIN
    b)Telefon ve faks numarası        :3782271025 - 3782274013
    c)Elektronik Posta Adresi        :[email protected]
    ç) İhale dokümanının 
    görülebileceği internet adresi        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale    konusu hizmetin
    a)Niteliği, türü ve miktarı        :1.400 ton asfalt malzemesi nakli
                        Ayrıntılı bilgiye EK A P’ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b)Yapılacağı yer            :TÜPRAŞ Rafinerisi - BARTIN Arası
    c)Süresi                :İşe başlama tarihinden itibaren 365(üç yüz altmış                             beş) gündür
3-İhalenin
    a)Yapılacağı yer            : Kemerköprü Mah. Elmalık Sok. No: 1 74100                                 BARTIN
    b)Tarihi ve saati                : 19.03.2020 - 10:30
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1) İstekli adına düzenlenmiş ‘K1’ Yetki Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.’
2) ‘K1’ Yetki Belgesiyle uyumlu istekli adına düzenlenmiş Taşıt Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İsteklinin Taşıt Belgesiyle teklif ettiği araca (en az bir adet 25 ton kapasiteli ve izolasyonlu tanker) ait ruhsat aslı veya notar tasdikli sureti.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
                                        BV:2020/112