Bartın Belediye Başkanlığı

Bartın Belediye Başkanlığı

İLAN
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN : Bartın İli, Belediyemize ait Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali, Gecen Mahallesi tapuda 5 pafta, 189 parselde bulunan 50 m2 ebatlı, 1 adet hal dükkanı (21/6H nolu) 3 yıllığına işletilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacak ihale neticesinde kiraya verilecektir. İhale 22/01/2020 Çarşamba giinü Belediye Encümeni huzurunda saat 16:00 da Belediye Meclis Salonunda yapılacak olup, Kiraya verilecek olan dükkana ait muhammen bedel aylık 2.000,00TL (KDV dahil), geçici teminat 2.160,00TL dir, İhaleye katılmak için istenen belgeler a) Talep dilekçesi, b) Kimlik fotokopisi, c) Başvuruda bulunanların gerçek kişi olması halinde bu kişilerin, tüzel kişi olması halinde ise yönetim kurulu üyelerinin adli sicil kaydı, d) Yerleşim yeri belgesi, e) Belediye’ye borcu bulunmadığına dair belge, f) 2886 sayılı Kanunla talep edilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, g) Tüzel kişi sıfatıyla işyeri kiralama talebinde bulunanların noter onaylı ana sözleşmesi, ticaret sicili gazetesi aslı ya da onaylı fotokopisi ve imza sirküleri, h) Vekil ise noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi, i) Sözleşme imzalanmadan önce. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge/üretici örgütü belgesi/ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin belediyemize ibraz edilmesi zorunludur. Gerekli belgeyi ibraz edemeyenlerle sözleşme yapılmayacaktır, i) İhale dosyasının içine alman şartname katılımcılar tarafından tamamen okunup kabul ettiklerine dair her sayfası imzalanarak ihale dosyasının içine konulacaktır. İhaleye katılmak isteyenler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Belediye Başkanlığına teslim edeceklerdir. Şartname Hal Müdürlüğünden 100,00.-TL ücret karşılığında temin edilebilecektir. İlan olunur.
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI                         B.V:2020/03