2017'de su ürünleri üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı su ürünleri istatistiğine göre 2017 yılında su ürünleri üretimi yüzde 7,2 arttı. Öte yandan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla 10 metreden küçük balıkçı teknesi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin 'Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğinin Resmi Gazetede yayımlandığını duyurdu.

2017'de su ürünleri üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)  yayımladığı su ürünleri istatistiğine göre; su ürünleri üretimi 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,2 artarak 630 bin 820 ton olarak gerçekleşti. Üretimin yüzde 4 2,8’ini deniz balıkları, yüzde 8,3’ünü diğer deniz ürünleri, yüzde 5,1’ini iç su ürünleri ve yüzde 43,8’ini  yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Su ürünleri avcılığı yüzde 5,7, yetiştiricilik yüzde 9,1 arttı


Avcılıkla yapılan üretim 354 bin 318 ton olurken, yetiştiricilik üretimi ise 276 bin 502 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artarken, iç su ürünleri avcılığı yüzde 5,1 azaldı. Yetiştiricilik üretiminin yüzde 37,6’sı iç sularda, yüzde 62,4’ü denizlerde gerçekleşti.
Deniz ürünleri avcılığı ile yapılan üretimde ilk sırayı yüzde 49’luk oran ile Doğu Karadeniz Bölgesi aldı. Bu bölgeyi yüzde 24,2 ile Batı Karadeniz, yüzde 14,8 ile Ege, yüzde 7,7 ile Marmara ve yüzde 4,3 ile Akdeniz Bölgesi izledi. Kişi başına ortalama balık tüketimi 2016 yılında 5,45 kg olarak gerçekleşirken, 2017 yılında yüzde 0,7 artarak 5,49 kg olarak gerçekleşti.

10 metreden küçük balıkçı teknesi sahipleri desteklenecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü de Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğinin Resmi Gazetede yayımlandığını duyurdu.  Müdürlük duyuruda “Bakanlar Kurulunun 2018/11460 sayı ve 21 Şubat 2018 tarihli kararı ile yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği, deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla 10 metreden küçük balıkçı teknesi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğ" 29 Mayıs 2018 tarih ve 30435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir” dedi.

Tebliğ neyi kapsıyor?

Deniz ve içsularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanan tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)’nde kayıtlı, bu tebliğin yayımlandığı tarihte geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile içsulardaki tüm balıkçı gemilerini kapıyor.

Müracaatlar nasıl yapılacak?

 

Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri veya yetkilisi, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 14/9/2018 günü mesai saati bitimine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine Ek-1’de yer alan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğinden Yararlanacaklar İçin Dilekçe ve ekleriyle, şahsen müracaat eder.

(2) Müracaat dilekçesinin ekinde;

a) Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere, gemi sahiplerinin tümü tarafından yetkilendirilen kişiye ait Ek-2’de yer alan Muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi,

b) Balıkçı gemisi sahibi tarafından balıkçı gemisine ait doğru ve güncel verilerle doldurulmuş Ek-3’te yer alan Geleneksel Balıkçılık Destekleme Anket Formu,

il/ilçe müdürlüğüne sunulacak.

(3) Bakanlıkça hazırlanan anket sorularından kendi faaliyet alanı ile ilgili olanları cevaplamayan balıkçı gemi sahipleri destekleme ödemesinden yararlanamayacak.

(4) Destekleme için balıkçı gemisinin bu Tebliğin yayımlandığı tarihteki sahibi/sahipleri veya bunlar adına yetkilisi müracaatta bulunur ve geminin o tarihteki SUBİS kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğu esas alınacak.

(5) Birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar her bir balıkçı gemisi için ayrı ayrı müracaat edecek.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyetinde ne yapılacak?

Sahte belge ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçı gemisi sahipleri desteklemeye hak kazanmış olsa dahi bu desteklemeden yararlandırılmayacak.

Tebliğ kapsamında haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılacak.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21 Temmuz 1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak.

Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler 5 yıl süreyle Bakanlıkça sağlanan hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.