Tunç'tan yasalaşan tedbirlerle ilgili açıklama

AK Parti Bartın Milletvekili TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulunda yasalaşan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketini de kapsayan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle ilgili açıklamada bulundu.

Tunç'tan yasalaşan tedbirlerle ilgili açıklama

AK Parti Bartın Milletvekili TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulunda yasalaşan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketini de kapsayan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle ilgili açıklamada bulundu.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın corona salgınına karşı açıkladığı önlemlerin bazılarını da içeren Kanun Teklifinin gece geç saatlere kadar yoğun bir yasama çalışması sonu kabul edilerek yasalaştığını belirten Tunç, 196 Sıra Sayılı Kanun Teklifine Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Eklenen Düzenlemeleri şöyle açıkladı.

“ Kredi garanti fonunun kapsamının genişletilmesi amacıyla firmalara kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak 25 milyar Türk lirasından 50 milyar Türk lirasına çıkarılmaktadır. Ayrıca firmaların yanına gerçek ve tüzel kişiler ile ticari işletmeler de eklenerek şahısların kredilerine kefalet sağlayan kurumların da fondan yararlanması sağlanacaktır.

30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılma koşullarında kolaylaştırma yapılmaktadır. Kısa çalışma başlama tarihinden önceki çalışma süresi 90 günden 60 güne, son 3 yıl içinde 600 gün olan sigortalı çalışma zorunluluğu 450 güne indirilmektedir. Bu madde kapsamında başvuru tarihini 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcı ve işletmelerin 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki dönemde ödemesi gereken kira, kesin tahsis ve izin, irtifak hakkı kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımından dolayı ödenmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri başvuru şartı aranmaksızın 6 ay süre ile ertelenmektedir.

Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkarılmakta ve Cumhurbaşkanına bu süreyi iki katına kadar artırma yetkisi verilmektedir.

Ay içerisinde 10 gün ve üzeri çalışan, kısmi süreli çalışan, puantaj usulü çalışanların ve ev hizmetlerinde çalışanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin tamamlanma zorunluluğu kaldırılmaktadır.

Kısmi süreli çalışan, puantaj usulü çalışan ve ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar için genel sağlık sigortasından faydalanmak için çalışılması gereken asgari çalışma süresi aylık 20 günden 8 güne indirilmektedir.

Ramazan ve Kurban bayramlarında yapılan ikramiye ödemelerinin öne çekilebilmesine imkân sağlanmaktadır.

Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine yapılan asgari ödeme tutarı 1000 TL’den 1.500 TL’ye çıkarılmaktadır.

Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için risk merkezine bildirilen kişilerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar borçların tamamının ödenmesi ya da yeniden yapılandırılması halinde bunlara ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmaması sağlanmaktadır.

24 Mart 2020 tarihine kadar karşılıksız çek düzenleme suçundan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı durdurulmaktadır. Hükümlüye tahliye tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10 da 1’ ini ödemek ve kalan kısmını 3 aylık sürenin bitiminden itibaren 2’şer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece ceza mahkûmiyetinin ortadan kaldırılması öngörülmektedir.

İşçilerin sigorta primlerinin işveren hissesi ödemesinde kullanılabilecek işveren sendikası dayanışma ve yardımlaşma fonu desteğinin azami sınırı yüzde 25’ten yüzde 35’e çıkarılmaktadır.

1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2021 tarihine ertelenmektedir.

30 Nisan 2020’ye kadar tüm adli süreler ile icra takipleri durdurulmaktadır. Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin ve tazyik hapsi için öngörülen zamanaşımı süreleri, 5271 sayılı Kanunda düzenlenene koruma tedbirlerine ilişkin süreler ile 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler kapsam dışındadır. Durma süresinin sonunda Cumhurbaşkanı bu süreyi 6 ayı geçmemek üzere bir kez daha uzatabilecektir.

1 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar işyeri kira bedelinin ödenmemesi durumunda kiracıların çıkarılmaması amaçlanmaktadır.”