TTK'ya işçi alımları sadece bölgeden yapılacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na alınacak olan 1.500 işçi için süreç devam ederken, alımların Bartın, Karabük ve Zonguldak'tan yapılmasını kolaylaştıracak olan yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan yönetmelikle ilgili müjdeyi sosyal medyadan duyuran AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 'TTK işçi alımının ülke genelinden değil Zonguldak, Bartın, Karabük illerinden kura usulü ile alınabilmesine imkan sağlayan yönetmelik düzenlemesi resmi gazetede yayımlandı. Hayırlı olsun' dedi.

TTK'ya işçi alımları sadece bölgeden yapılacak

TUNÇ: “İŞÇİ ALIMI ZONGULDAK, BARTIN, KARABÜK’TEN KURA USULÜ YAPILACAK”

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na alınacak olan 1.500 işçi için süreç devam ederken, alımların Bartın, Karabük ve Zonguldak’tan yapılmasını kolaylaştıracak olan yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan yönetmelikte, işçi alımlarına yönelik uygulamalarda değişikliğe gidildi. Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından ilk açıklama da ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç tarafından yapıldı. Milletvekili Tunç, “TTK işçi alımının ülke genelinden değil Zonguldak, Bartın, Karabük illerinden kura usulü ile alınabilmesine imkan sağlayan yönetmelik düzenlemesi resmi gazetede yayımlandı. Hayırlı olsun” dedi.

Önemli değişiklikler yapıldı

Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik şöyle:  29 Haziran 2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.  Kariyer meslek: Kamu kurum ve kuruluşlarında, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi ve uzman gibi mesleklere ilişkin işgücü taleplerini,”  Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

Kurum karar verecek

Aynı Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “geçici” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.  Kariyer meslek işçi talepleri ulusal düzeyde verilir. Diğer işçi taleplerinin hangi düzeyde karşılanacağı kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenir. Kamu kurum ve kuruluşları, işçi taleplerini işçi alımını yapacakları yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine verir. Ancak aynı anda birden fazla ilde işçi alımı yapacak kamu kurum ve kuruluşları işçi taleplerini bölge veya merkez teşkilatının bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine verir.”  Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ortaöğretim,” ibaresi ile aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Maddelerde değişiklik

Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ortaöğretim ve daha yüksek” ibaresi “Önlisans ve lisans” şeklinde ve aynı fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan “üç” ibareleri “dört” şeklinde değiştirilmiştir.  Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “üç” ibareleri “dört” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına “Ancak” ibaresinden sonra gelmek üzere “temizlik hizmetleri, güvenlik ve korama hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlar hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir. “(1) Kamu kuram ve kuruluşlarınca, ortaöğretim ve daha alt eğitim düzeyinde istihdam edilecek işçilerle, temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve korama hizmetlerinde, bakım ve onarım hizmetlerinde, eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacak işçilerle ilgili listeler, başvuranlar arasından çekilecek kura ile belirlenir. Kura çekimi, talebi veren kamu kuram ve kuruluşu tarafından iş ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılır. Adaylar, istemeleri hâlinde kura çekimini izleyebilir.”

Alınacak işçi sayısının 4 katı aday çağrılabilir

Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “iki” ve “yapılmak” ibaresi “yapmak ve/veya kura çekmek” şeklinde değiştirilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Talepte bulunan kamu kuram ve kuruluşları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “KPSS ve EKPSS kapsamındaki taleplerde” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kamu kuram veya kuruluşlarının yaptığı sınava, Kurum tarafından gönderilenlerden, açık iş sayısının altında katılım olması hâlinde, kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine, başvuru yaptığı hâlde gönderilen listelere giremeyen en yüksek puanlı kişiden başlanmak suretiyle, Kurum tarafından kalan açık iş sayısının dört katını tamamlayacak şekilde yeni bir liste gönderilir.”

İşte sınav ve işe alım süreci!

Kamu kuram ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri, kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirler. Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerden biri veya ikisi kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılır. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve korama hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır. İşe alım sürecinin; kamu kuram ve kuruluşlarınca, Kuram tarafından gönderilen listelerin ulaşmasını müteakip yirmi gün içinde tamamlanması esastır. Sınavların gerçekleştirilmesi ile işe alım sürecinde uygulanacak diğer usul ve esaslar bu Yönetmelikte düzenlenen genel çerçeveye aykırı olmamak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenir. Belirlenen usul ve esaslar; adayların daveti, sınavın yöntemi ve sonuçların değerlendirilmesi, asil ve yedek adayların belirlenmesi, yedeklerden yerleştirme yapılması ile adaylara sonuçlarının duyurulması hususlarım da kapsar.”