TTK işçileri dönüşümlü çalışacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil bir araya gelerek Amasra dahil TTK'ya ait tüm iş yerlerinde alınacak koronavirüs önlemlerini görüştü. Alınan önlemlere göre bugünden itibaren TTK'da çalışan tüm yer altı işçileri 15 günlük süreyle dönüşümlü olarak çalışacak.

TTK işçileri dönüşümlü çalışacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil bir araya gelerek Amasra dahil TTK’ya ait tüm iş yerlerinde alınacak koronavirüs önlemlerini görüştü. 22 Mart  220 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler” konulu 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda ve ilgili Enerji Bakanlığının ilgili genelgesi doğrultusunda TTK çalışma düzeni konusunda varılan ortak görüş sonrasında alınan kakarlar şöyle:

“Bilindiği üzüre “COVİD-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler” konulu 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 22.03.2020 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

 Bahse Konu Genelge de ; “…..COVİD-19 salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla;

Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan:  taşra teşkilatları (bakanlıkça belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kurulkuşları ile mahahli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya beleddiye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst yönetici tarafından belirlenir. Bu belirleme yetkisi devredilebilir.

“… Daha önce , COVİD-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler, yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da bu genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dahilinde idari izinli sayılabileceklerdir.” denilmektedir.

Bu çerçevede, bakanlığımız merkez teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarımızda, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabilmesi ile buna dair usul ve esasları belirleme yetkisi ile daha önce Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve prensipler Genel Müdürlüğü’nün 13.03.2020 tarihli ve 12362 sayılı yazısı ile yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanların da mezkûr Genelge Çerçevesinde belirlenecek usul ve esaslar dahilinde idari izinli sayılabilmeleri hususundaki yetkinin, Bakanlığımız merkez teşkilatında, Birim Amirlerine, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarımızda ise (taşra teşkilatları dahil) ilgili Genel Müdür/Kurum Başkanı/Enstitütü Başkanına devri, Bakanlık Makamının 23/03/2020 tarihli ve 8391 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

Buna göre;

  1. Tüm işyerlerimizde, yevmiyeli personelden çakışan izni olanlara izni kullandırılacaktır.
  2. Tüm bürolar,  harici servisler asgari seviyede personelle, bir oda bir kişi tarafından  faydalanacak şekilde, 5 gün bir grup devamında 5 gün diğer grup olacak şekilde çalıştırılması,
  3. Maden Makineleri fabrika İşletme Müdürlüğü Cumartesi günü eleman bulundurmayacak şekilde, Müessese atölye birimleri ise Cumartesi nöbetçi bulundurmak sureti ile çalışmalar yürütülecektir.
  4. Yeraltı işyerlerimizde, toplu temas alanlarında, teması en aza indirmek amacıyla, panoları tüm yangın risklerini de göz önüne alarak, ayak açıklıklarını ayakta tutma amacı öncelenerek, senelik izin, istirahat ve benzeri sebeplerle gelmeyenler hariç, mevcut personelin yüzde 50’si 15 gün çalıştırılacak, 15 günün bitiminde diğer yüzde 50’lik personel çalıştırılacaktır.
  5. Güvenlik hizmetlerinde ise; İçişleri Bakanlığı ilgili birimlerine bildirilen nöbet yerlerinde görevin aksamasına mahal verilmeyecek şekilde çalışmalar yürütülecektir.

Her değişim öncesi yerüstü çalışılan ortamlar ve toplu kullanılan alanlar (Banyo, dolaphane vb.) dezenfekte edilecektir.

Uygulamaya 24 Mart 2020 yevmiyesinden itibaren başlanacaktır.”