T.C BARTIN VALİLİĞİ BARTIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

T.C BARTIN VALİLİĞİ BARTIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

T.C BARTIN VALİLİĞİ BARTIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK
MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
İHALE İLANI
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
İli
Bartın
Bartın
Bartın
Bartın
Bartın
Bartın
Bartın
Bartın
Bartın
Bartın
Bartın
Bartın
Bartın
İlçesi
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Mahalle/Köy
Topluca Köyü
Köyyeri Köyü
Köyyeri Köyü
Köyyeri Köyü
Tasmacı Köyü
Epçiler Köyü
Arıt Köyü
Ellibaş Köyü
Ellibaş Köyü
Ellibaş Köyü
Başoğlu Köyü
Başoğlu Köyü
Başoğlu Köyü
Vasfı
Tarla
Ham Toprak
Ham Toprak
Ham Toprak
Ham Toprak
Tarla
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Ham Toprak
Ham Toprak
Ham Toprak
Ada
106
115
115
115
121
105
174
135
135
135
109
109
106
Parsel
364
51
52
53
1
119
2
164
162
163
162
50
109
Hazine
Hissesi
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Yüzölçümü (m²)
708,83
468,71
476,03
1.142,72
71,84
6.053,82
275,52
323,42
568,64
300,22
7.866,68
3.548,82
10.715,05
İmar Durumu
İmarsız
İmarsız
İmarsız
İmarsız
İmarsız
İmarsız
1/1000 ölçekli imar
planında ticaret konut alanı
İmarsız
İmarsız
İmarsız
İmarsız
İmarsız
İmarsız
Tahmin Edilen Satış
Bedeli (₺)
17.721,00
9.374,20
9.550,00
22.900,00
1.077,60
90.807,30
17.908,80
6.468,40
11.372,80
6.004,40
118.000,20
39.037,02
117.865,55
Geçici Teminat Bedeli
(₺)
3.600,00
1.900,00
1.950,00
4.600,00
250,00
18.200,00
3.600,00
1.300,00
2.300,00
1.300,00
23.700,00
7.900,00
23.600,00
İHALE
Tarihi Saati
29.06.2021 10:00
29.06.2021 11:00
29.06.2021 11:30
29.06.2021 12:00
29.06.2021 13:30
29.06.2021 14:00
29.06.2021 14:30
30.06.2021 10:30
30.06.2021 11:00
30.06.2021 11:30
30.06.2021 12:00
30.06.2021 13:30
30.06.2021 14:00
1-Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz malların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Bartın Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanacak ihale komisyonu tarafından yapılacaktır.
2-İsteklilerin yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri gerekmektedir. İsteklilerin her ihale için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen ihale gün ve saatine kadar geçici
teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubu ile Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası ile birlikte komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.
3-Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel Kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya
siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte
bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.
4-Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
5-İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.
6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
8-Taşınmazların satış bedellerinin; Belediye sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00₺'yi, Belediye sınırları dışındaki taşınmazlarda ise 1.000,00₺'yi aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4'ü
peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda üçer aylık dönemler halinde eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. 4706 sayılı Kanun gereğince Hazine
taşınmazlarının satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle
Emlak Vergisinden muaftır.
9- Ayrıca yapılacak olan ihalelere ait bilgiler https://bartin.csb.gov.tr adresinden öğrenebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri de www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
Bilgi için Telefon: 0.378 227 55 65
İLAN OLUNUR.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın 1382697)