SGK VE VERGİ BORÇLARI YAPILANDIRMA FIRSATI İÇİN BUGÜN SON!

SGK'ya  ve vergi dairelerine olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan  7143 Sayılı Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair kanundan faydalanarak borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için müracaatlar bugün sona eriyor.

SGK VE VERGİ BORÇLARI YAPILANDIRMA FIRSATI İÇİN BUGÜN SON!

SGK’ya  ve vergi dairelerine olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan  7143 Sayılı Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair kanundan faydalanarak borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için müracaatlar bugün sona erecek.  Son müracaat tarihinin 31 Temmuz olduğunu bir kez daha hatırlatan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü  7143 sayılı yeni yapılandırma kanunu ve yapılandırma kapsamı, ödeme ve taksitlendirme, borçlarını yapılandıranlara sağlanan diğer avantajlar, uygulamaya ilişkin bilgiler ve başvuru yerleri hakkında vatandaşları son kez bilgilendirdi.

Yapılandırma Kapsamı:

İlk olarak 7143 sayılı yeni yapılandırma kanununun kapsamını açıklayan SGK kanunla ilgili şu bilgileri verdi:

“2018/ Mart ayı ve öncesi dönemlere ait, 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarına ait; sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, İdari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar. Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, asgari işçilik değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarı, 31.03.2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin kesinleşmiş idari para cezasının yarısı silinerek, kalan yarısı ile beraber idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılacaktır.

31/7/2018 tarihine kadar müracaat etmeleri şartıyla köy ve mahalle muhtarları ile BAĞ-KUR sigortalılarının daha önceki kanunlara göre durdurulmuş sigortalılık süreleri ile ilgili prim borç  asıllarının Yİ-ÜFE ile güncellenmiş halini 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ödeyebileceklerdir. Rücu en tazminat alacakları ile yersiz ödenen aylık ve gelirler   kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılabilecektir

Emekli sigortalıların, esnaf veya şirket ortağı olarak faaliyet göstermelerinden doğan SGDP borçları silinecektir. Asılları ödenmiş alacakların, fer’ilerinin  yüzde 40’ının ödenmesi halinde kalan yüzde 60’ı silinecektir.

Kanun kapsamından çıkmış işyerleri için  31 Aralık 2015 ve öncesine ait prim borç aslı 100-TL ve altındaki tutarlar ile bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı ile prim aslı tahsil edilmiş ancak gecikme zam ve cezası tutarı  200-TL ve altındaki Kurum alacaklarının tahsilinden vazgeçilecektir

Ödeme ve Taksitlendirme

Yapılandırmadan yararlanmak için; 31 Temmuz 2018 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve yapılandırılan tutarın peşin veya ilk taksit 2018/Ağustos ayında başlamak üzere, ikişer aylık dönemlerde en fazla 18 taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 10’nunun en son 31 Ağustos 2018 tarihinde peşin ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE tutarının (yüzde 90) silinecektir.

Taksitli ödeme seçeneği tercih edenlerin, borçlarını 2 taksitte ödemeleri halinde, prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde  50’sinin en son 31 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, kalan  Yİ-ÜFE tutarı (yüzde 50)  silinecektir.

Son ödeme tarihinin tatile denk gelmesi halinde ödeme süresi ilk iş günü mesai sonunda bitecektir. Taksitle ödemeyi tercih edenler; 6, 9, 12, 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir. Taksitle ödemelerde; 6 eşit taksit için (yüzde  4,5),  9 eşit taksit için (yüzde  8,3), 12 eşit taksit için (yüzde  10,5), 18 eşit taksit için (yüzde  15) katsayısı uygulanacaktır. Peşin ödeme veya taksitler kredi kartıyla ödenebilecektir.

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca       yapılandırılan  borçlar, aylık taksitler halinde azami 144 eşit taksitte ödenebilecektir. Bu taksitler genel bütçe paylarından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecektir. Ancak kesinti tutarı payların yüzde 50’sini geçemeyecektir. Taksitler genel bütçe paylarını aştığı takdirde  eksik kalan tutarlar  belediyelerce takip eden ay sonuna kadar vade farkı alınmaksızın  ödenecektir. Belediye kesintilerinin Bakanlar Kurulu kararı ile durdurulması halinde aylık taksitlerin ödeme süreleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulacaktır.

İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami otuz altı (36) eşit taksitte (72 ay vade) ödenebilir.

Bu takdirde yapılandırmaya esas tutarlara; Yirmidört eşit taksit için (yüzde 19,4), otuz eşit taksit için (yüzde 23,8), otuzaltı eşit taksit için (yüzde 31,8) oranında vade farkı/kat sayı uygulanacaktır

Eski Yapılandırmalara İlişkin Düzenlemeler:

6552, 6736, 7020 sayılı Kanunlara göre yapılandırılan ve yapılandırmaları devam eden alacaklar için, bazı istisnalar hariç bu yeni yapılandırma hükümlerinden yararlanılamayacaktır. 6552, 6736 ve 7020 sayılı yasalara göre, yapılandırmanın 2018 yılında en fazla iki taksite kadar ödememe durumu, bu yıl için kanunun yayımı tarihinden takvim yılı sonuna kadar yeniden başlatılacaktır.

6552, 6736 ve 7020 sayılı yasalara göre, bir takvim yılında iki veya daha az taksitin ödenmemesi halinde, ödenmeyen bu taksitler son taksiti izleyen aydan itibaren geç ödeme zammıyla birlikte ikişer aylık taksitlerle şeklinde ödenebilecektir.

6552, 6736 ve 7020 sayılı yasalara göre yapılandırılmış borçların kalan taksitlerinin peşin ödenmesi halinde taksit tutarına isabet eden Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ı, ikinci taksit ödeme süresinde ödenmesi halinde ise kalan taksitlere uygulanan Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecektir.

6183 sayılı Kanun kapsamında tecil faizi ile taksitlendirilen alacaklardan, kalan taksit tutarları bu kanun hükümlerine göre yapılandırılabilecektir.

Borçlarını Yapılandıranlara Sağlanan Diğer Avantajlar:

Yapılandırma kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımı tarihinden sonra gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanmayacaktır. Yapılandırma için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırma kapsamında yapılacak ödemeler tutarında, tatbik edilen hacizler kaldırılacaktır. Tatbik edilen hacizlere konu mallar borçlunun talebi halinde satılabilecektir. Borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Taksitlendirmede ilk taksitin ödenmesi durumunda borcu yoktur yazısı alınabilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma dışındaki borçlarının ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabilecektir. Yapılandırmanın bozulması halinde yararlanılan teşvikler geriye yönelik iptal edilmeyecektir.

İhale ve İnşaat İşyerleri İçin;

Tüm borçların tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Tüm borçları karşılayacak tutarda teminat verilmesi halinde, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.

Uygulamaya İlişkin Bazı Bilgiler:

Bu kanun hükümlerinden yararlanmak için borçluların dava açmamaları, açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Bu kanun kapsamında yapılandırılan alacaklar için, kanunun yayım tarihinden önce tahsil edilen alacakların ret veya iadesi yapılmayacaktır. Mücbir sebep hali ilan edilen bölgelerde, mücbir sebep süresine denk gelen taksitler, mücbir sebep halinin bittiği tarihten itibaren 6 ay içinde ödenebilecektir. Mücbir sebep hali ilan edilen bölgelerde, ilk iki taksiti ödeme zorunluluğu aranmayacaktır. Bakanlar Kurulu başvuru süreleri ile taksit ödeme sürelerini 1 aya kadar uzatabilecektir.

Yapılandırmanın Bozulması:

Peşin ve taksitli ödemelerde taksit tutarının yüzde 10’unun geçmemek üzere 10-TL tutarındaki eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır. Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi zorunludur. Ayrıca bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla ödenmesi halinde yapılandırma bozulmayacaktır. Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarları kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecektir.

Diğer Önemli Düzenlemeler:

Köy ve mahalle muhtarları ile BAĞ-KUR sigortalılarından 31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunmayan sigortalılık süreleri durdurulacaktır.

Böylece prim borcu bulunmayan BAĞ-KUR sigortalıları sağlık yardımlarından yararlanabilecek aynı zamanda prim borcu nedeniyle emekli aylığı bağlanamayanlara da emekli aylığı bağlanabilecektir.

18-29 yaş aralığında olup 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren ilk defa işyeri açan gerçek kişilerin asgari ücret alt sınırı üzerinden hesaplanan 4-1/b kapsamındaki sigorta primleri, 1 yıl süreyle Hazinece karşılanacaktır. Adi ortaklık ile şahıs şirketlerinde sadece bir ortağa prim teşviki sağlanacaktır.

Kurumdan aylık gelir alan emeklilere, ödemenin yapılacağı tarihte aylık veya gelir almak şartıyla, her Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000-TL ikramiye ödenecektir.

4/b sigortalıları ile EK-5 ve EK-6 kapsamındaki sigortalılar, borçlarını yapılandırması ve ilk taksiti ödemeleri halinde sağlık yardımlarından yararlanabilecektir.

Hiç gelir testi başvurusu bulunmayanların 30 Kasım 2018 tarihine kadar gelir testine başvurması halinde, GSS tescil kaydı gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecektir.

2018/Nisan ayı ve öncesine ait  GSS primlerinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecektir.

Primlerini kendileri ödeyen  genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler GSS prim borçları olsa dahi 31 Aralık 2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

Başvuru Yerleri:

İşverenler Prim ve ilgili borçları için E-bildirge  kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla ilgili SGİM / SGM, Primlerini kendi ödeyen Sigortalılar (4/a) Prim borçları için İlgili SGİM / SGM, BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları Prim borçları için herhangi SGİM / SGM, BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları ihya borçları için Sigortalı dosyalarının olduğu SGİM / SGM, Kamu İdareleri (4/c) Kesenek/Prim, Fiili ve İtibari Hizmet, Ek Karşılık,  Kesenek Bilgi Sisteminden e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü - Primler Daire Başkanlığına, İdari Para Cezaları için ise Kesenek Bilgi Sisteminden e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM Müdürlüğüne 31 Temmuz 2018 tarihine kadar müracaat edilmesi gerekmektedir.”

Vergi borçlarına da ödeme kolaylığı

Yapılandırmayla vergi borçlarına getirilen kolaylıklar hakkında bilgi veren Bartın Defterdarlığı ise şu açıklamayı yaptı:

“7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  Söz konusu kanunla kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, ihtilafların sulh toluyla sonlandırılması, inceleme ve tarhiyat safhasında borçların yapılandırılması, beyan edilmiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkanı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezası ve faizsiz düzeltilmesi, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkanlarla milli ekonomiye kazandırılması,

Devam eden borçlar için peşin ödeme kolaylığı

6552, 6736 ve 7020 sayılı kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanma gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir. 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılmış ve ödenmekte olan alacaklar yeni kanun kapsamında yapılandırılmayacaktır.  ancak anılan Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksitlerin tamamının 7143 sayılı Kanunla belirlenmiş olan ilk taksit ödeme süresi içinde 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tarlarının yüzde 90’ının, ikinci taksit ödeme süresi içinde 30 Kasım 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının yüzde 50’sinin  tahsilinden vazgeçilecektir.

Taksit ödemelerinin süresinde yapılması önemli

Yeni Yapılandırma Kanunu ile getirilen bu indirim imkanından yararlanılabilmesi için ödeme yapıldığı tarihte anılan Kanunlarda öngörülen şartların ihlal edilmemiş olması gereklidir.  bu çerçevede 31 Mayıs 2018 tarihine kadar ödenmesi gereken  6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 8. taksit, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanın kapsamında yapılandırılan borçların 6. taksit ödemeleri ile Temmuz 2018 ayında yapılacak taksit ödemelerinin süresinde yapılması büyük önem arz etmektedir.

Ödemeler nasıl yapılacak?

Aynı şekilde 6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar için de peşin ödeme indiriminden yararlanılabilmesi için Haziran ve Ağustos 2018 aylarında ödenmesi gereken taksit ödemelerine dikkat edilmesi ve anılan Kanun hükümlerinin ihlal edilmemesi gerekmektedir.  Ödemelerin, www.gib.gov.tr internet sayfamızdan (02:00- 22: 00 saatleri arasında) İnteraktif Vergi Dairesi uygulamalarımızdan ( IOS ve Android ) (02:00- 22: 00 saatleri arasında), GİB Mobil uygulamamızdan (IOS ve Android) (02: 00- 22: 00  saatleri arasında), anlaşmalı bankalardan ve vergi dairelerinden yapılması mümkündür.”