Şehit madencilerin yakınlarıyla ilgili teklif kabul edildi

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklife Amasra maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına yönelik destek paketi teklife eklendi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, kabul edilen önergeyle şehit madencilerin yakınları için aylık bağlanabileceği, nakdi destek ve kamuda iş imkanı sağlanabileceğini söyledi.

Şehit madencilerin yakınlarıyla ilgili teklif kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre; "Maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına yönelik destek paketi teklife eklendi. Kabul edilen önergeyle şehit madencilerin yakınları için aylık bağlanabileceği, nakdi destek ve kamuda iş imkanı sağlanabileceğini ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, şu açıklamada bulundu:

“Kabul edilen önergemiz ile, yeraltında çalışan madencilerimizin yakınlarına kamuda iş imkanı ile nakdi destek sağlanabilmesi için 2003-2014 olan tarih sınırlamasını kaldırdık. Düzenleme tüm zamanları kapsayacak, tüm maden şehidi yakınları yararlanacak.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na aşağıdaki ek madde eklendi:

“EK MADDE 23: Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının; genel sağlık sigortası primi dâhil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilir ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanır. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığınca kuruma ödenir.

Gelir ve aylıkların hesaplanması ile hak sahiplerine paylaştırılmasında sigortalının ölüm tarihinde yürürlükte olan Kanun hükümleri esas alınır.

Birinci fıkra kapsamında ölen sigortalının anne ve babasına gelir ve aylık bağlanmasında, Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartları aranmaksızın gelir ve aylık bağlanır.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucu vefat eden sigortalıların hak sahiplerinin bu madde kapsamında yazılı istekte bulunması halinde gelir ve aylıkları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından başlatılır ve bağlanan gelir ve aylıklar için geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz.

Birinci fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, ilgili mevzuatta aranan şartlara tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında istihdam edilir. İstihdam edilecek kişilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca atama teklifi yapılır ve işçi kadrosu bulunmaması halinde atama teklifi yapılması ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşta sürekli işçi kadrosu ihdas edilmiş ve bu kadroların boşalması halinde iptal edilmiş sayılır. Bu fıkraya göre istihdam hakkından yararlanacak kişilerin tespiti, bu kişilerde aranacak şartlar ve istihdama ilişkin diğer hususlar ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken tespit edilir.”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen önergemiz ile;

5510 sayılı Kanun’un 59’uncu maddesinde ve geçici 66’ncı maddesinde geçmiş tarihlerde 2 tane düzenleme yaparak, belli tarihler arasında sınırlı kalmak üzere madenlerin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazalarında hayatını kaybeden sigortalılarımızın yakınlarına aylık bağlanması ve ailelerine istihdam hakkı tanınmasına dönük belli sınırları içeren düzenlemeler yapılmıştı önergemizle geçici 59 ve geçici 66’yı kaldırıyoruz ve yeni bir madde önerisiyle de bu tarihlerden önce yani “tüm zamanlarda” meydana gelen iş kazalarına ilişkin bir düzenleme yapıyoruz. Bu kapsamda kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen ve sigortalının vefatıyla sonuçlanan iş kazalarında vefat eden sigortalıların kendi sigortalılıklarından dolayı prim ve prime ilişkin borçlarının terkin edilmesi, hak sahiplerine kanunda ön görülen sigortalılık süresi ve prim ödeme şartı aranmadan aylık bağlanması ve sigortalının anne babasına gelir ve aylık bağlanmasında eş ve çocuklardan artan hisse bulunması şartı dışındaki başka bir şartın aranmaması ve bunun yanında eş ve çocuklardan birisi eş ve çocuk yoksa kardeşlerden birinin kamuda istihdam edilmesiyle, bu madde kapsamında bağlanacak gelir ve aylıkların maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından başlatılarak yapılmasını sağlayan önergemiz kabul edildi. Madencilerimizin aileleri için Hayırlı olsun.”