PANEL ÇİT ALIMI İŞİ BARTIN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PANEL ÇİT ALIMI İŞİ BARTIN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PANEL ÇİT ALIMI İŞİ
BARTIN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Panel Çit Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2021/852484
1-İdarenin
    a) Adı                    :BARTIN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER                                 MÜDÜRLÜĞÜ
    b) Adresi                :KEMERKÖPRÜ MAHALLESI ELMALIK SOKAK 1                             74100MERKEZ/BARTIN
    c) Telefon ve faks numarası        :3782271025 - 3782274013
    ç) İhale dokümanının görülebileceği ve 
    e-imza kullanılarak indirilebileceği 
    internet sayfası                :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
    a) Adı                    :Panel Çit Alımı İşi
    b) Niteliği, türü ve miktarı        :Toplam 3 kalem malzeme alımı
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :Bartın
    ç) Süresi/teslim tarihi            :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip(izleyen) 50                             gün içerisinde malzemenin tamamı teslim                                 edilecektir.
    d) İşe başlama tarihi            :Sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlanmış                                 olacaktır
3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :20.01.2022 - 10:30
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri
     (e-tekliflerin açılacağı adres)        :Bartın Belediyesi İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekli, teklif etmiş olduğu ürünlerden 1mt'lik ve 2 mt'liklere  ait numuneleri ve ek parçalarını idarenin talebi üzerine  ihale komisyonunca değerlendirmenin yapılabileceği şekilde idareye teslim edecektir. Numune getirmeyen, numuneleri teknik şartnameye uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale üzerinde kalan isteklinin ihaleden önceki numune ile sözleşme sonrasında teslim edilen panel çit malzemelerinde farklılık olduğu takdirde, sözleşme tek taraflı fesih edilir ve teminat gelir kaydedilir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (Basın 1517388)