Orman İşletme10.Bölge Müdürlüğü

1    Kestane Örnek Avlağı         Bartın     Ulus   9.433,48ha     44.350,00-TL        1.330,50-TL 1-Yukarıda belirtilen örnek avlağın ihale dosyasındaki avlanma planına göre 10(on) yıl süre ile av yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi suretiyle avlak işletmeciliği işi 14/04/2020 Salı günü saat 10:30'da 2. maddede belirtilen adreste, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35(a) ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29(a) maddesine göre 'Kapalı Teklif Usulü' ile ihale edilecektir.

Orman İşletme10.Bölge Müdürlüğü

İLAN 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BARTIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra         Avlağın Adı              Bulunduğu İl  İlçesi  Alanı(Ha)     Muhammen Bedel   % 3 Geçici
No                                                 (KDV hariç)           Teminat Bedeli
1    Kestane Örnek Avlağı         Bartın     Ulus   9.433,48ha     44.350,00-TL        1.330,50-TL
1-Yukarıda belirtilen örnek avlağın ihale dosyasındaki avlanma planına göre 10(on) yıl süre ile av yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi suretiyle avlak işletmeciliği işi 14/04/2020 Salı günü saat 10:30’da 2. maddede belirtilen adreste, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35(a) ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29(a) maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.
2-İhale,    Bartın Şube Müdürlüğü İdare Binası (Tuna Mah. Orman İşletme Müdürlüğü Kampüsü No:204/3 Merkez/B ARTIN) adresinde yapılacaktır.
3-İhale    şartnamesi ve diğer ekleri 2. maddede belirtilen adresten mesai saatleri içinde ücretsiz görülebilir. İhaleye girecek olanlar, Bartın Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Bartın Şubesindeki TR11 0001 0000 5257 3603 4050 01 nolu hesabına 100,00-TL (YÜZ TÜRK LİRASI) yatırıldığına dair makbuz karşılığında doküman satın alacaklardır.
4-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranmaktadır.
4.1 -İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak (Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek),
4.2-Tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,
4.3-Kanuni ikametgah sahibi olmak, ikametgah belgesi getirmek,
4.4-Türkiye’de    tebligat için adres göstermek.
5-İdare adına alınmış (muhammen bedelin % 3 tutarında) geçici teminata ait alındı makbuzu veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubu vermek,
5.a-Geçici Teminat banka mektubu olarak verilecekse Bartın Şube Müdürlüğü adına alınmış Banka Teminat Mektubu vermek,
5.b-Tedavüldeki    Türk parası ve nakit olarak verilecekse Bartın Şube Müdürlüğü’ne hitaben ve işin adına olmak kaydıyla Bartın Şube Müdürlüğü’nün Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Bartın Şubesindeki TR11 0001 0000 5257 3603 4050 01 nolu hesabına yatırılarak makbuzunu vermek.
6-Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek;
6.a- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.
6.b- Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.
6.c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
6.d- İhaleye katılmak isteyen anonim şirketler için Türk Ticaret Kanunu'nun 271. maddesi, limitet şirketler için 503. maddesi aranır.
7-İmza    sirküleri vermek.
7.a-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.
7.b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
7.c-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
8-İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
9-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ihale şartnamesine ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
10-İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri türde yüz kızartıcı olmayan hafif suçlar hariç) kaydı olmadığına dair belge getirmek. Tüzel kişiler için Ticaret Mahkemesinden sabıka kaydı getirmek.
11-Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.
12-İhale ilan tarihinden sonra bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
13-İhale ilan tarihinden sonra SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
14-İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).
15-İdare adına alınmış (muhammen bedelin % 3 tutarında) geçici teminata ait alındı makbuzu veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubu.
16-Şekli ve içeriği ihale şartnamesi ekinde belirtilen teklif mektubu (teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır) vermek.
17-İlanda bulunmayan hükümler için İhale Şartnamesi hükümleri geçerlidir.
18-İsteklilerin Teklif mektubunu içeren kapalı iç zarfı, yukarıda belirtilen diğer belgelerle birlikte dış zarfa koyarak 14/04/2020 Salı günü saat 10:30’a kadar Bartın Şube Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri ya da ulaştırmaları gerekmektedir.
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.
İLAN OLUNUR                                    BV:2020/160