Meclis Komisyon Üyelerini seçti

Kenan Dursun başkanlığında Nisan gündemini görüşmeye devam eden İl Genel Meclisi, Plan ve Bütçe, İmar ve Bayındırlık, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Sağlık, İçişleri, Sanayi, Ticaret ve Turizm, İnsan kaynakları ve Ar-Ge ile Tarım Komisyonunda 1 yıl boyunca çalışacak komisyon üyelerini seçti. İşte yeni komisyon üyeleri!

Meclis Komisyon Üyelerini seçti

İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Kenan Dursun başkanlığında Nisan gündemini görüşmeye devam ediyor. Meclis, gündemin 3. Toplantısında komisyon üyelerinin seçimini de gerçekleştirdi. Encümen seçimleriyle ilgi açıklama yapan Başkan Dursun “5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25. maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi gereği meclisin kendi üyeleri arasından her yıl Nisan ayında 1 yıl süreyle encümen üyeliği görevini yürütecek 3 üyeyi gizli oyla kanun gereği seçmesi gerekiyor.  Bugünkü birleşimde bu seçimin gerçekleştirilecek.  Yine gündemin 8. Maddesinde yer alan ihtisas komisyonlarının bir yılını doldurmuş olması nedeniyle 8 adet ihtisas komisyonlarının yine İl Özel İdare Kanununun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddelerinde belirtilen usul ve esaslar var. İhtisas komisyonlarının da yasa gereği seçimle oluşturulması gerekiyor” dedi.

Dursun’dan 20. Madde hatırlatması

Bu kapsamda Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesini hatırlatan Kenan Dursun şöyle devam etti:

Bu kapsamda Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi “Meclis, bir yıl görev yapmak üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Plan ve bütçe komisyonu ile imar ve bayındırlık komisyonu en çok yedi üyeden oluşur. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler. Plan ve bütçe komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu ile çevre ve sağlık komisyonunun kurulması zorunludur. Komisyonlar, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İhtisas komisyonlarına siyasi parti grupları aday gösterebileceği gibi, üyeler de o partiden aday olabilir. Birden fazla komisyonda görev almak mümkündür. Komisyonların toplam üye sayısının meclis üye tam sayısından fazla olduğu durumlarda komisyona üye veremeyen siyasi partilerin üyeleri ile bağımsız üyeler meclis kararıyla komisyonlarda görev alabilirler. Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Komisyon toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği meclis kararı ile düşürülebilir. Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer. Süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır. İmar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur. İhtisas komisyonları toplantılarını, meclisin toplantı süresinde veya müteakip günlerde yapar. İmar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır ve raporunu meclise sunar. Rapor Kanunda öngörülen sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır. Komisyonlar üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. İhtisas komisyonları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Komisyonlar çalışmalarında uzman kişilerden de yararlanabilir. Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir.Gerek görüldüğünde bir konu meclis başkanınca birden fazla komisyona da havale edilebilir.’ deniliyor.  

Görevlerinde başarılar diledi

Nisan 2019 tarihinden bugüne tüm ihtisas komisyonlarında büyük bir gayretle görevlerini tamamlamış olan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Yine 1 yıl boyunca Encümen Üyeliği görevlerini büyük bir başarı ve gayretle tamamlayan arkadaşlarımıza da aynı şekilde teşekkür ediyorum. İhtisas komisyonları ile encümen üyeliklerine yeni seçilmiş olan meclis üyelerimizi tekrar kutluyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz. Nisan ayı toplantımızın idaremize ve ilimize hayırlı olmasını diliyor, teşekkür ediyorum.”

Özçelik, Karabacak ve Aydoğan Encümen üyesi oldu

Kenan Dursun’un açıklamalarının ardından gündemi görüşmeye devam eden Meclis Üyeleri,

gündemin 1-2-3-4 ve 5. Maddeleri komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul etti. Gündemin 6’ncı maddesindeki Hafriyat Döküm Alanı Ücret Tarifesi ile ilgili dosya Plan ve Bütçe komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.  Gündemin 7. Maddesindeki İl Daimi Encümen seçimlerinde AK Parti Gurubunun aday gösterdiği Ayhan Özçelik, Bekir Karabacak ile Atnen Aydoğan’ın meclisin tamamının oylarını alarak 1 yıl süreyle görev yapmak üzere il daimi encümenliği görevine seçildi.

İşte yeni komisyon üyeleri!

 

Gündemin 8. maddesinde yer alan 8 adet ihtisas komisyonlarına yapılacak üye seçimlerinin de siyasi parti guruplarının aday göstermiş oldukları üyelerin yapılan gizli oylamayla belirlendi.

İşte yeni komisyon üyeleri!

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

1-KENAN DURSUN

2-GÖKER GİRAY GÜLSOY

3-KADİR SARAÇ

4-ALİ EYÜPUSTAOĞLU

5-BEKİR KARABACAK

6-BAHATTİN KAZGUÇ

7- ORHAN ÖLÇEK

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

1-ATNEN AYDOĞAN

2-KENAN DURSUN

3- UĞUR YILMAZ

4- NURDANUR METİN

5- AYHAN ÖZÇELİK

6- ABDULLAH KALELİ

7- ORHAN ÖLÇEK

EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU

1- UĞUR YILMAZ

2- KENAN DURSUN

3- ATNEN AYDOĞAN

4- AYHAN ÖZÇELİK

5- ABDULLAH KALELİ

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

1- BEKİR KARABACAK

2- KENAN DURSUN

3- NURDANUR METİN

4- KADİR SARAÇ

5- BAHATTİN KAZGUÇ

İÇİŞLERİ KOMİSYONU

1- AYHAN ÖZÇELİK

2-KENAN DURSUN

3-UĞUR YILMAZ

4-NURDANUR METİN

5-ABDULLAH KALELİ

SANAYİ TİCARET VE TURİZM KOMİSYONU

1- KADİR SARAÇ

2- KENAN DURSUN

3- ALİ EYÜPUSTAOĞLU

4- ATNEN AYDOĞAN

5- ABDULLAH KALELİ

İNSAN KAYNAKLARI VE ARGE KOMİSYONU

1- ALİ EYÜPUSTAOĞLU

2-KENAN DURSUN

3- GÖKER GİRAY GÜLSOY

4- NURDANUR METİN

5- BAHATTİN KAZGUÇ

TARIM KOMİSYONU

1- GÖKER GİRAY GÜLSOY

2- KENAN DURSUN

3- BEKİR KARABACAK

4- UĞUR YILMAZ

5- BAHATTİN KAZGUÇ