İl Jandarma Komutanlığı

Kömür alımı

İl Jandarma Komutanlığı

ISINMA AMAÇLI 200000 KG TİP1 KÖMÜR ALIMI İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(BARTIN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI Isınma Amaçlı 200000 kg Tip 1 Kömür Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN :2020/234223 1-İdarenin a)Adı :İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(BARTIN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI b)Adresi :İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ORDUYERİ MAH. 183. SOK.KAYNARCA MEVKİ 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN c) Telefon ve faks numarası :3782275894 - 3782288322 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e- imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu mal alımın a)Adı :Isınma Amaçlı 200000 kg Tip 1 Kömür Alımı b)Niteliği, türü ve miktarı :Isınma Amaçlı 200000 kg Tip 1 Kömür Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c)Yapılacağı/teslim edileceği yer :Yer teslim Çizelgesinde Belirtilen Birlik Komutanlıklarına Belirtilen Miktarda Teslim Edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : Taahhüt konusu kömür, sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren Kömür Teslim Yeri ve Miktarları Çizelgesinde belirtilen birliklere belirtilen miktar 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde defaten teslim edecektir. d)İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gün işe başlama tarihidir 3-İhalenin a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati :11.06.2020 - 14:00 b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bartın İl J.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler: Kömür alımı için; ihaleye katılacak firmalar tarafından; ithalatçılar için “ithalatçı kayıt belgesi", üreticiler için “uygunluk izin belgesi”, dağıtıcılar için herhangi bir ilden alınmış “dağıtıcı kayıt belgesi”, satıcılar için herhangi bir ilden alınmış “Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi” nin aslı/aslının idare veya noterce onaylı sureti ihale komisyonuna verilecektir. Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliğinde belirtilen uygunluk belgesi veya uygunluk izin belgesi ile satış izin belgesi muayene aşamasında muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır. 4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri: 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler. 4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı ait yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir 4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir, 6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife İlişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir 12 Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15.Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. BV:2020/203