İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlar dikkat!

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti hakkında açıklamada bulunan Bartın Ticaret İl Müdürlüğü, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılabileceğini duyurdu. Müdürlük, yetki belgesinin İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS) üzerinden Ticaret İl Müdürlüklerince verildiğini kaydetti.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlar dikkat!

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti hakkında açıklamada bulunan Bartın Ticaret İl Müdürlüğü, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılabileceğini duyurdu. Müdürlük, yetki belgesinin İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS) üzerinden Ticaret İl Müdürlüklerince verildiğini kaydetti. İşte o duyuru!

 “Bilindiği üzere, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik' 13/02/2018 tarihinde 30331 sayı ile Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Anılan Yönetmelik uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılabilecektir.

Söz konusu yetki belgesi, şartları taşıyan işletmelere İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS) üzerinden (https://ietts.gtb.uov.tr/) Ticaret İl Müdürlüklerince verilmektedir.

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

MADDE 6 - (Değişik:RG-15/8/2020-31214)

(1)       İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a)         Meslek odasına kayıtlı olunması,

b)         Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

c)         İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması,

ç) Meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması,

d)        Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının;

1)         On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2)         En az lise mezunu olması,

3)         İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

4)         Konkordato talebinde bulunmamış olması,

5)         Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,(5)

e)         Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

Gerekir.

(2)       Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim, Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.

Bu itibarla, uygulamada herhangi bir aksamanın yaşanmaması ve idari para cezası ile karşılaşılmaması adına ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal olan tüm esnaf ve sanatkâr işletmelerine duyurulur.

 

Bilindiği üzere, taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ” 05/06/2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır (Ek-1),

Anılan Yönetmelik uyarınca taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılabilecektir.

Söz konusu yetki belgesi, şartları taşıyan işletmelere Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden (https://ttbs.gtb.uov.tr/) Ticaret İl Müdürlüklerince verilmektedir.

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

MADDE 6 - (Değişik:RG-l4/10/2020-31274)

(1)       İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a)         Meslek odasına kayıtlı olunması,

b)         Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

c)         Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması,

ç) Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

d)        Sorumlu emlak danışmanlarının;

1)         On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2)         En az (Değişik ibare:RG-16/4/2021-31456) ilköğretim mezunu olması,

3)         İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması.

4)         Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

5)         Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması,

6)         (Değişik:RG-16/4/2021-31456) Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay, bunların dışında kalanların ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması, gerekir.

(2)       Sorumlu emlak danışmanlarının, ortaöğretim veya yükseköğretim kuramlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurulularından mezun olmaları durumunda birinci fıkranın (d) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartı ile (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz.

(3)       Sözleşmeli işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a)         Sözleşmeli işletmenin, birinci fıkranın (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı hariç olmak üzere birinci fıkrada belirtilen şartları taşıması,

b)         21 inci maddede belirtilen sözleşmenin yapılmış olması,

c)         İşletmenin yetki belgesinin bulunması ve sözleşmeli işletmesini Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirmiş olması, gerekir.

(4)       Birinci fıkranın (d) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartına ilişkin usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Bu itibarla, uygulamada herhangi bir aksamanın yaşanmaması ve idari para cezası ile karşılaşılmaması adına ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal olan tüm esnaf ve sanatkar işletmelerine duyurulur.

 

Bilindiği üzere, 14.01.2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik 14.04.2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmelik uyarınca kuyum ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılabilecektir.

Söz konusu yetki belgesi, şartları taşıyan işletmelere Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi (KTBS) üzerinden (https://ktbs.ticaret.aov.tr/) Ticaret İl Müdürlüklerince verilmektedir.

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

MADDE 6 - (1) Kuyum işletmesine yetki belgesi verilebilmesi için;

a)         Meslek odasına kayıtlı olunması,

b)         Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması ve yetki belgesi başvuru tarihi itibarıyla vergi dairesine vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

e)         Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konulan arasında kuyum ticareti faaliyetinin bulunması,

ç) Kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ilgili ustalık belgesine sahip olması,

d)        Kuyumcuların;

1)         On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2)         İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması.

3)         Kasten işlenen suçlardan dolayı toplam beş yıldan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, haksız mal edinme, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçlarından hüküm giymemiş veya ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması, gerekir.

(2)       Kuyumcuların, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlanılın kuyumculuk faaliyetleriyle ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen ustalık belgesi şartı aranmaz. Ustalık belgesi şartından muafiyet sağlayan alanlar Bakanlıkça belirlenerek internet sitesinde ilan edilir.

(3)       Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir.

Bu itibarla, uygulamada herhangi bir aksamanın yaşanmaması ve idari para cezası ile karşılaşılmaması adına kuyum ticareti ile iştigal olan tüm esnaf ve sanatkâr işletmelerine duyurulur.”