İHALE İLANI 43 KALEM BİYOMEDİKAL SARF MALZEMESİ ALIMI DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İHALE İLANI 43 KALEM BİYOMEDİKAL SARF MALZEMESİ ALIMI DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İHALE İLANI 43 KALEM BİYOMEDİKAL SARF MALZEMESİ ALIMI DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İHALE İLANI
43 KALEM BİYOMEDİKAL SARF MALZEMESİ ALIMI
DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
43 KALEM BİYOMEDİKAL SARF MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                : 2019/505822
1-İdarenin
    a) Adresi                :Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN                                 MERKEZ BARTIN 
    b)Telefon ve faks numarası        :3782277620 - 3782273657
    c)Elektronik Posta Adresi        :[email protected]
    ç) İhale dokümanının 
    görülebileceği internet adresi (varsa)    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
    a)Niteliği, türü ve miktarı        :43 KALEM BİYOMEDİKAL SARF MALZEMESİ                                 ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale                                 dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                                 ulaşılabilir.
    b)Teslim yeri                : Bartın Devlet Hastenesi İlgili depoları
    c)Teslim tarihi                :İhale konusu malzemeler, işe başlama tarihinden                             sonra, 10.1.1. maddede yazılı Hastanemiz ilgili                                 depolarına ihale konusu Hastanemizin İhtiyacı                                 doğrultusunda tamamı veya sözleşme süresi                                 sonuna kadar peyderpey teslim edilecektir.Bu                                 doğrultuda sipariş konusu malzemeler, idarenin                                 sipariş mektubunun tebliği itibariyle 5 (beş) iş günü                         içerisinde teslim edilecektir. İşin süresi 12 ay                                 olup.İşin bitiş tarihi 31.12.2020 tarihini geçmeye                                cektir. Muayene ve Kabul Komisyonu huzurunda                             mesai saatleri içerisinde (09:00-16:00) malzemeler                         teslim alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır.
3- İhalenin
    a)Yapılacağı yer            :Bartın Devlet Hastanesi (Tuna Mah. Ömertepesi                             Mevkii Merkez / BARTIN)
    b)Tarihi ve saati            :12.11.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.2.'i’eklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri'veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısındanfazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilkilan    tarihinden sonra düzenlenen ve    düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak    bu    şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Bakanlığımız ilgili genelgeleri ve duyurulan gereği;
a)İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait İHALE TARİHİ İTİBARİYLE geçerli olmak üzere ürün numarasını/barkod numarasını ve markasını da gösterir yetkili kişilerce imzalı kaşeli belgeyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir. (Barkod numaraları ve markası Birim Fiyat Teklif cetvellerinde veya Liste şeklinde ayrı belge olarak verilecektir.) İhale tarihi itibari ile teklif ettiği tıbbi ürünlerin ÜTS kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Verilen ürün barkod numarasına göre idarernizce EKAP marifetiyle yapılan sorgulama sonucunda ürünün onaylı olmadığı veya isteklinin ürünü satmaya yetkili (Üretici ve/veya İthalatçı veya Yetkili Satıcısı veya bayii) olmadığı tespit edilmesi durumunda teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
b)Teklif edilen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında olması durumunda, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır. Kapsam dışında olduğu beyan edilen ürünler için Üretici ve/veya İthalatçı veya Yetkili Satıcısı olduğuna dair belge sunulacaktır.
c)Yerli Malı Belgesi sunan istekliler; Yerli Malı Belgesinin hangi kaleme ait olduğunu belirterek teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
d)Teknik Şartnamelerinde belirtilen Biyosidal Ürün sınıfına giren malzemeler için İhale tarihi itibariyle geçerli "Biyosidal Ürün Ruhsatı" teklifle birlikte verilecektir.
e)Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin ve cihazların satın alımlarında aday ve isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında “Satış Merkezi Yetki Belgesine " sahip olması gerekmekte olup, bu belgeyi / belgelerini ihale dosyasında sunacaklardır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Değerlendirme için teklif edilen ürünlerin teknik şartnamesinde belirtilen miktarda teknik şartnamesinde belirtilmeyen ürünlerin litre bazlı olanlarda 5'er litre adet bazlı olanlarda ise 1 'er adet, numune teslim teklif tarihine kadar teslim edilecek.
Numune istenilmeyen kalemlerde ise İstekli tarafından ihale sıra numarası belirtilmiş şekilde Katalog ve/veya istekli tarafından imzalı kaşeli bir şekilde ürün bilgilerini açıklayıcı belge teklifle birlikte verilecektir. Kataloglar teklif edilen ürünü tamamen tanımlayıcı ve açıklayıcı özelliklerde olacaktır
Numune veya katalog verilmeyen veya eksik numune verilen kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler teslim tutanağı ile birlikte ürünlerin üzerinde teslim eden isteklinin adı soyadı-ünvanı, ihale sıra numarası ve malın adı yazılmış şekilde satınalma birim görevlisine en geç ihale saatine kadar teslim edilecektir. Komisyon numuneleri gerektiğinde hasta ve/veya cihaz üzerinde kullanarak değerlendirmeye tabi tutacaktır.
İstekli tarafından imzalı kaşeli bir şekilde. Teknik Şartname hükümlerini tam olarak karşıladığını belirtir "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" verilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
                        ../..