Firmalara Sanayi Sicil Belgesi uyarısı!

Bartın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Bartın'daki seri imalat ve tamirat yapan, enerji üreten, gemi inşa eden, bilişim teknolojisi kapsamında yazılım üreten firmaları Sanayi sicil Belgelerini almaları konusunda uyardı.

Firmalara Sanayi Sicil Belgesi uyarısı!

Bartın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Bartın’daki seri imalat ve tamirat yapan, enerji üreten, gemi inşa eden, bilişim teknolojisi kapsamında yazılım üreten firmaları Sanayi sicil Belgelerini almaları konusunda uyardı. Sanayi Sicil Belgesinin avantajları, işlemleri, idari yaptırımları gibi konularda firmalara bilgiler veren Müdürlük, şunları paylaştı:

 

Bilindiği üzere 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’na göre bir maddeyi fiziksel veya kimyasal olarak değiştirmek suretiyle devamlı ve seri halinde imalat gerçekleştiren, madenleri çıkartarak işleten, devamlı ve seri halinde tamirat yapan, enerji üreten, gemi inşa eden, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten firmalar Sanayi Sicil Belgesi almak zorundadır.

 

Sanayi Sicil Belgesinin Avantajları:

Üretim yapan firmalarının alması kanuni zorunluluk olduğu Sanayi Sicil Belgesi aynı zamanda ilgili firmalarımıza teşvik, destek ve avantajlar da sağlamaktadır. Kısaca bu avantajları şu şekilde sıralayabiliriz.

 

1) Makine ve teçhizatları söz konusu mükelleflere 01.05.2018 tarihinden itibaren Katma Değer Vergisinden müstesna olacak, katma değer vergisine tabi olmayacaktır. İstisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcılar, Sanayi Sicil Belgelerini ibraz ederek alacakları makina ve teçhizatı imalat sanayiinde kullanacaklarına dair beyanlarıyla birlikte bağlı oldukları vergi dairesine başvuracaklardır. Anılan mükellefler, bu başvurular üzerine, KDV mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makine-teçhizatı indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacaklarına dair “İstisna Belgesi” alarak, bu belgenin örneğini gümrük idarelerine veya yurtiçindeki satıcılara ibraz ederek işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. 24.12.2019 tarih ve 30998 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 7201 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesi gereği (revize 21.12.2022 tarih ve 6583 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı); Sanayi Sicil Belgesi olan firmalara uygulanan yeni makine ve teçhizat alımlarındaki KDV indirimi süresi 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

2) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu 33. Maddesinde bahsi geçen Kambiyo Vergilerinde 17.06.2019 tarih ve 1149 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile düzenlemeye gidilerek Sanayi Sicil Belgesi olan firmalar muaf tutulmuştur.

 

3) Bankalar tarafından ihracat kredileri (Türk Eximbank) ile kredilendirilen firmaların imalatçı olup olmadıklarının tespitinde Sanayi Sicil Belgesi talep edilebilmektedir. İhracata hazırlık kredisi, reeskont kredisi, ihracata yönelik işletme sermayesi kredisi ve ihracata yönelik yatırım kredisi vb.

 

4) Katma değer vergisi mevzuatında imalatçı olmanın şartlarından biri de sanayi sicil belgesi olma şartıdır. (İhraç kayıtlı mal teslimi) İhracat işlemi gerçekleşinceye kadar KDV ödemezler, ihracat gerçekleşince KDV terkin edilir veya iade alınır.

 

5) Yerli malı belgesi için Sanayi Sicil Belgesine sahip olmak gerekmektedir. Yerli malı belgesi alabilmek için, ürünlerin Bakanlık tarafından düzenlenen sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve sanayi sicil belgesindeki üretim konusu içeriğinde yer alması gerekmektedir. Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilmektedir. Firmaların imalatçı olarak ihalelere başvuruları aşamasında Sanayi Sicil Belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

 

Sanayi Sicil Belgesi’nin geçerliliğinin devam etmesi için “Belge Tarihi” (belgenin sol üst köşesinde yer alan tarih) itibarı ile her 2 yılda bir vize işlemi uygulanması gerekir

 

Sanayi Sicil Belgesi İşlemleri:

 

2005 yılında yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelik (2005/9617), 18.03.2022 tarih ve 31782 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle yeniden güncellenmiştir.

 

Yeni tanımlamalara göre işletmeler;

 

a) 1-9 arası çalışan istihdam eden ve yıllık cirosu 5 Milyon TL’yi aşmayan işyerleri; Mikro İşletme,

          b) 10-49 arası çalışan istihdam eden ve yıllık cirosu 50 Milyon TL’yi aşmayan işyerleri; Küçük İşletme,

          c) 50-249 arası çalışan istihdam eden ve yıllık cirosu 250 Milyon TL’yi aşmayan işyerleri; Orta Büyüklükte İşletme,

          d) 250 ve daha çok yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık cirosu 125 Milyon TL’den çok işyerleri Büyük İşletme olarak tanımlanmıştır.

 

Bu itibarla; Mikro İşletme statüsündeki işyerleri üretim faaliyetine geçtiklerinde Sanayi Sicil Belgesi başvurularını elektronik ortamda yapacaklar ve eğer başka kurum tarafından istenmiyorsa Kapasite Raporu almayacak olup beyanları esas alınacaktır. Mevcut Sanayi Sicil Belgesi olan işletmeler isim/unvan değişikliği, adres değişikliği, nev’i değişikliği durumlarında en geç 1 ay içerisinde başvuruda bulunacaklar ve yine Kapasite Raporu almayacaklardır. Başka kurumlar Kapasite Raporu istemişse ve almışlarsa Sanayi Sicil için kullanılmasında sakınca yoktur. Diğer statüde yer alan işletmeler hem ilk kayıtları esnasında hem de ilgili değişikliklerinde Kapasite Raporu almaları gerekmektedir fakat isim/unvan değişikliği, adres değişikliği, üretim bilgisi değişikliği olmayıp sırf Kapasite Raporu Geçerlilik Süresi sona erdiği için yenileme yapmalarına gerek yoktur.

1)Üretime geçmemiş fakat ruhsat veren kurum tarafından Sanayi Sicil Belgesi istenmiş firmalar, digitalbakanlik.sanayi.gov.tr elektronik adresinden Ön Kayıt başvurularını yapacaklar ve İl Müdürlüğümüz tarafından verilen üst yazıyı ilgili kuruma iletecekler ve ruhsatlarını alabileceklerdir. Sisteme giremeyen kişiler/firmalar İl Müdürlüğümüze başvurabilirler.

 

2) Belge Tarihi itibarı ile (Sanayi Sicil Belgesinin sol üst köşesindeki tarih) 2 yılda bir vize yapılması gerekir.

 

3) Mayıs 2018 tarihinden itibaren üretim faaliyetinde kullanılmak üzere alınan yeni makine ve teçhizatlara yönelik KDV istisnası, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

4) İşletmeler; adres bilgisi değişikliği, üretim bilgisi değişikliği, isim/unvan değişikliği ve nev’i değişikliği ve faaliyetine son verme durumlarında en geç 1 ay içerisinde İl Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. Aksi durum 5.252 TL İdari Para Cezasına maruz kalmalarına sebep olacaktır.

        

Sanayi Sicil Belgesi olan işletmeler;

 

           Sanayi Sicil Belgesi alması gereken firmaların,  https://www.turkiye.gov.tr/sanayi-sanayi-sicil-ilemleri-3129  web adresine (e-Devlet üzerinden) giriş yaparak elektronik ortamda başvuru yapmaları ayrıca, elektronik ortamda başvuru yapan firmaların elektronik dilekçe ve eki belgeleri de sanayi sicil bilgi sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

           Sanayi Sicil Belgesi olan firmaların ise, bir önceki yıla ait üretim bilgilerini gösteren Yıllık İşletme Cetvellerini takip eden yılın Nisan ayının son gününe kadar elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir. (2022 yılında Nisan ayının son gününün resmî tatile denk gelmesi nedeniyle süre 5 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatılmıştır)

    

Yıllık İşletme Cetveli verecek olan firmaların, https://www.turkiye.gov.tr/sanayi-sanayi-sicil-ilemleri-3129  web adresine (e-Devlet üzerinden) giriş yaparak elektronik ortamda yıllık işletme cetveli bilgilerini doldurup İl Müdürlüğüne gönder butonuna tıklayarak işlemi tamamlamaları gerekmektedir.

İşletme cetveli üzerindeki gerek işçi sayıları gerek o yıla ait elektrik ve diğer enerji harcamaları ve fiili üretim ve tüketim miktarları gibi bilgiler Bakanlığımız tarafından Yıllık Sanayi Envanterinin hazırlanmasında kullanılacağından firmaların gerekli hassasiyeti göstererek gerçek bilgileri vermeleri çok önem arz etmektedir.

2014/11 Nolu Sanayi Sicil Tebliğine göre; çalışan sayısı 10’un altında olan (0-9 çalışan) ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler (Mikro İşletmeler) için kapasite raporu alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sanayi Sicil Belgesi almak isteyen mikro işletmelerin, kendi beyanlarını içeren kaşeli ve imzalı ‘‘Kapasite Beyanlarına Ait Bilgileri” sanayi sicil bilgi sistemine girmeleri gerekmektedir.            

Sanayi Sicil Belgesini vize yaptırmayan firmalar, ilgili elektrik dağıtım şirketlerine resmi yazıyla bildirilmektedir.

 

1) Unvan Değişikliklerini,

2) Nev’i Değişikliklerini,

3) Adres Değişikliklerini,

4) Üretim Bilgisi Değişikliklerini,

5) Üretime ara verme/son verme durumlarını,

 

Değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde başvuru yapmaları gerekmektedir. İlgili başvuruların süresi içinde yapılmaması halinde 5.252, 00 TL İdari Para Cezasına sebebiyet vermektedir

 

Üretim Bilgisi Değişikliği;

 

a) İşletmenin, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi “Yıllık Üretim Kapasitesi” kayıtlı üretim konularında yer alan ürünlere ek olarak yeni bir ürün kaleminin eklenmesini,

b) İşletmenin, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi “Yıllık Üretim Kapasitesi” kayıtlı üretim konularında yer alan ürünlerden bir veya birden fazlasının artık işletme tarafından üretilmemesini,

c) İşletmenin, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi “Yıllık Üretim Kapasitesi” kayıtlı üretim konularında yer alan ürünlerden bir veya birden fazlasının üretim miktarının (kg/adet vs.) değişmesini (artış/azalış),

d) İşletmenin, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi “Makine Tesisat Bilgileri” başlığındaki kayıtlı makine bilgilerinde değişiklik olmasını (mevcut makinaların azaltılması, yeni makinaların işletme bünyesine katılması) (toplam güç kısmı değişmişse) kapsamaktadır.

Yukarıda belirtilen değişikliklerin, Kapasite Raporu olan işletmelerin Kapasite Raporu onay tarihinden, Kapasite Raporu olmayan/Kapasite Raporu kapsamında olmayan (mikro işletmeler) işletmelerin değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içerinde, Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek “Üretim Bilgisi Değişikliği” başvurusunu yapmaları gerekmektedir. Ayrıca Yıllık İşletme Cetvellerini her yıl Nisan ayı sonuna kadar elektronik ortamda doldurularak İl Müdürlüğüne gönderme onayı yapılması gerekir (2023 yılı için son gün: 02.05.2023)

    

İdari Yaptırımlar:

 

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu yukarıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren firmalara ve sanayi sicil belgesi olan firmalara bazı sorumluluklar yüklemiştir. (Madde 9, Madde10, Madde 11)

 

  1. Üretime başladıktan sonra en geç 2 ay içinde Sanayi Sicil Belgesi almayan firmalara 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği idari yaptırım kararı ön görülmüştür.

 

2- Sanayi siciline kayıtlı olan işletmelerin fiili üretim yeri, adresi değişikliği, ürün değişikliği, kapasite değişikliği veya ürün ilavesi ile unvan değişikliği bilgilerinin 1 ay içerisinde bildirmeleri gerekmekte olup; bildirmemeleri halinde Sanayi Sicil Kanunu gereği idari yaptırım kararı ön görülmüştür.

 

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanun kapsamında yükümlülükler ve süre aşımı İdari Para Cezası miktarları;

İşlem

Süresi

İdari Para Cezası Miktarı

İlk Kayıt

2 ay

5.252, 00 TL

Adres Değişikliği

1 ay

5.252, 00 TL

Unvan/Nev’i Değişikliği

1 ay

5.252, 00 TL

Üretim Konusu Değişikliği

1 ay

5.252, 00 TL

Belge Kayıt İptali

1 ay

5.252, 00 TL

İptal Belgenin Yeniden Aktifleştirilmesi

1 ay

5.252, 00 TL

Yıllık İşletme Cetveli

02 Mayıs 2023

5.252, 00 TL

 

Alınacak Hizmet Bedelleri:

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu ve 2014/11 Sanayi Sicil Tebliği gereğince yapılan ilk kayıt ve vize işlemleri için verilecek hizmetler ve hizmet bedelleri Bakanlık Makamının 31/12/2021 tarihli ve E-3214787 sayılı Olurları ile onaylanarak 01/01/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

 

2023 yılı için Sanayi Sicil işlem ücretleri;

İşlem

Ücreti

İlk Kayıt

161,00 TL

Vize (1-9 arası istihdam)

161,00 TL

Vize (19-49 arası istihdam)

241,50 TL

Vize (50-249 arası istihdam)

402,50 TL

Vize (250 ve üzeri istihdam)

805,00 TL

 

Sanayi işletmeleri, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden yapacakları Sanayi Sicil Belgesi ilk kayıt ve vize başvurularında sistemin yönlendirmesini takip ederek ilgili hizmet bedelini online olarak ödeyebilirler.

Sanayi işletmeleri tereddüt edilen hususlarda İl Müdürlüğümüze bizzat müracaat edebilir veya 444 61 00 numaralı Bakanlık santral telefonu ya da (0 378) 227 6392 numaralı İl Müdürlüğümüz santral telefonu üzerinden İl Müdürlüğümüze ulaşarak bilgi ve yardım alabilirler.”