Dikkat! Doktora ve tezli yüksek lisans öğrencisi alınacak

Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün bazı Anabilim Dallarına 2018-2019 Akademik Yılı Güz Yarıyılında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacak. Adayların 16-22 Temmuz tarihleri arasında 'http://ubys.bartin.edu.tr/' web adresinden online başvuru formunu doldurmaları ve gerekli belgeleri yüklemeleri gerekiyor.

Dikkat! Doktora ve tezli yüksek lisans öğrencisi alınacak

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi programına, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim programına, Bülent Ecevit Üniversitesi ile ortak olan Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim programına, Eğitim Bilimleri Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi programına, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi programına, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile ortak olan Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi programına, Temel Eğitim ABD Sınıf Eğitimi Programına, Yabancılara Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı Yabancılara Türkçe Öğretimi programına, Fen Bilimleri Enstitüsü; Bülent Ecevit Üniversitesi ile ortak Biyoloji Anabilim Dalı’na, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Bülent Ecevit Üniversitesi ile ortak Matematik Anabilim Dalı’na, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı’na, Orman Endüstri Mühendisliği, Orman Mühendisliği ile Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’na, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Beden Eğitimi ve Spor, Felsefe, Bülent Ecevit Üniversitesi ile ortak İktisat Anabilim Dalı’na, İşletme ile Doktora Programı Karabük Üniversitesi ile ortak olan Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’na öğrenci alınacak.

Tezli Yüksek Lisansa başvuru için aranan şartlar

Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru yapacak Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Lisans Diplomasına sahip olması ya da yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesine sahip olması, yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin (yabancı öğrenciler hariç), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)  tarafından onaylanmış olması,  ALES’ten başvurulan programın puan türünde en az 55 standart puan alınmış olması, varsa YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil belgesine sahip olması, koşullarda yer alan mezuniyet şartlarını taşıması gerekiyor.

Yabancı uyruklu adaylar için şartlar

Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru yapacak adayların Lisans Diplomasına sahip olması ve koşullarda yer alan mezuniyet şartlarını taşıması gerekiyor. Yurt dışından alınmış lisans diplomaları için YÖK tarafından onaylı tanınırlık belgesi olması gerekiyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) koşulu aranmaz. Yabancı uyruklu adayların başvurularında Türkçe dil şartı aranmaz. Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci madde hükümlerine göre başarılı olan adaylardan Türkçe yeterlik belgesi mevcut olanların kayıtları yapılır; Türkçe yeterlik belgesi olmayan adaylara en fazla iki yarıyıl hazırlık süresi verilir. Bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre sonunda dil şartını sağlamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylarda Türkçe dil koşulu aranmaz.

Doktora programına başvuru koşulları                     

Doktora programına başvuracak adayların Lisans veya Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olması gerekiyor. 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir. Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için yabancı uyruklu öğrenciler hariç YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesine sahip olmak gerekir. Yabancı uyruklu adaylar için YÖK tarafından onaylı tanınırlık belgesi olması gerekiyor. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Diğer notlandırma sistemlerinde ise YÖK’ün dönüşüm tablosunda yer alan 3,00’ın karşılığı not esas alınıyor. Yurtdışından alınmış yüksek lisans diplomalarının denkliğini YÖK’e onaylatmış olmak gerekiyor, yabancı uyruklu öğrenciler için bu koşul aranmıyor. Doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması gerekiyor. Yabancı dil sınavından son 5 yıl içerisinde alınan puanlar geçerli sayılıyor.

ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak, lisans diplomasıyla başvuranlardan başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 80 standart puana sahip olmak gerekiyor. Yabancı uyruklu adayların başvurularında Türkçe dil şartı aranmaz. Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci madde hükümlerine göre başarılı olan adaylardan Türkçe yeterlik belgesi mevcut olanların kayıtları yapılır; Türkçe yeterlik belgesi olmayan adaylara en fazla 2 yarıyıl hazırlık süresi verilir. Bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre sonunda dil şartını sağlamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Doktora programlarına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini, Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylarda Türkçe dil koşulu aranmaz. Ayrıca adayların koşullarda yer alan mezuniyet şartlarını taşıması da gerekiyor.

Bilim sınavları 25 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.  

Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü…

Tezli Yüksek Lisans Öğrenimine Kabulde Başarı Notu (T.C. Vatandaşları için); ALES standart puanının yüzde 50’si, lisans genel not ortalamasının yüzde 20'si, bilim sınav puanının yüzde 20'si ve varsa YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının yüzde 10’u alınarak hesaplanacak. Bilim sınavının yazılı ve mülakat şeklinde yapılması halinde değerlendirmede yazılı sınav notunun yüzde 15’i, mülakat notunun yüzde 5’i alınacak. Yabancı dil puanı olmayanların yüzde 10'u sıfır kabul edilecek. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde tezli yüksek lisans programlarına kabul edilecek.

Doktora Öğrenimine Kabulde Başarı Notu (T.C. Vatandaşları için); ALES standart puanının yüzde 50’si, bilim sınav puanının yüzde 20’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının yüzde 20’si ve YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının yüzde 10’u alınarak hesaplanacak. Yapılan değerlendirmede 100 puan üzerinden en az 70 puan sağlayanlar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilecek.

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimine Kabulde Başarı Notu (Yabancı uyruklular için); Lisans veya yüksek lisans genel not ortalamasının yüzde 40’ı, bilim sınav puanının yüzde 40’ı ve varsa YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının yüzde 20’si alınarak hesaplanacak. Bilim sınavının yazılı ve mülakat şeklinde yapılması halinde değerlendirmede yazılı sınav notunun yüzde 30’u, mülakat notunun yüzde 10’u dikkate alınacak. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 50 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde tezli yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilecek. Lisansüstü programlara kabuldeki sıralamada puanların eşitliği halinde sırasıyla bilim sınav notu, yabancı dil sınav puanı ve ALES puanı fazla olana öncelik verilir. Bilim sınavına katılmak tüm anabilim dalları ve lisansüstü programlar için zorunludur.

Sonuçlar 27 Temmuz’da açıklanacak

Adayların bilim sınavına girmesi gerekiyor. Türkçe yeterliliği olmayan yabancı uyruklu öğrenciler diledikleri takdirde başvuru esnasında belirtecekleri uluslararası tanınırlığı olan başka bir yabancı dilden bilim sınavına girebilir. Adayların kesin kayıt işlemlerini şahsen yaptırmaları gerekiyor. Mazereti sebebiyle gelemeyecek adaylar, bir başka kişiye noterden vekâlet vermeleri suretiyle kayıt işlemlerini yaptırabilecekler. Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Belgelerinden bir tanesinin eksik olması halinde müracaatlar kabul edilmeyecek olup, adayların kesin kaydı yapılmayacak. Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi halinde öğrenciler kesin kayıt hakkından yararlanamayacaklar. Tezli Yüksek Lisans ve doktora öğrencilerinin bilim sınavı sonucu 27 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilecek. Kayıt hakkı kazanan asıl öğrencilerin, 30 Temmuz -06 Ağustos 2018 tarihleri arasında; yedek öğrencilerin, 8-9 Ağustos 2018 tarihleri arasında kayıt yaptırmaları gerekiyor.