DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bartın İli İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                    :2021/236351 
1-İdarenin
    a) Adı                :DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU                         DAİRESİ BAŞKANLIĞI
    b) Adresi            :Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No:16, C Blok, Kat:4 06100                     Yücetepe Çankaya/ANKARA
    c) Telefon ve faks numarası    :3124545600 - 3124545605
    ç) İhale dokümanının görülebileceği
     ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
     internet sayfası            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
    a) Adı                :Bartın İli İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı
    b) Niteliği, türü ve miktarı    :Bartın il merkezi, Amasra ilçe merkezi ve Abdipaşa                             beldesine Bahçecik Ulupınar Kaynağı, Bahçecik Yeraltı                             Barajı ve Ilındır Göletinden içmesuyu temini için gerekli                             tesisler projelendirilecektir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan                     ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Bartın
    ç) Süresi/teslim tarihi        :İşe başlama tarihinden itibaren 580(BeşYüzSeksen) gündür
    d) İşe başlama tarihi        :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde işe                     başlanacaktır.
3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme)
     tarih ve saati            :25.05.2021 - 11:00
    b) İhale komisyonunun toplantı 
    yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İçmesuyu Dairesi                             Başkanlığı, C Blok 4. Kat, 404 Nolu Oda, Devlet Mahallesi,                         İnönü Bulvarı No:16, 06100 Yücetepe Çankaya /ANKARA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. İçmesuyu Arıtma Tesisleri kat’i veya uygulama projeleri kabul edilecektir (Kapsamında İçmesuyu Arıtma Tesisleri yanı sıra iletim hatları veya benzeri yapıların projelendirilmesi de bulunan iş deneyim belgelerinin değerlendirmesi, belgenin tamamı üzerinden yapılacaktır). 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP), iş deneyim puanı (İDP) (10 puan) ile iş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanı (İŞBTFNP) (30 Puan) toplamıdır. FDUP= İDP + İŞBTFNP
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Liste Oluşturma
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 60
Nispi Değeri: Listede olana puan uygulanacaktır.

Tanımı                                             

İş Deneyim Puanlaması (İDP) (10 Puan) İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 60'ından az olmamak üzere, tek sözleşme kapsamında içmesuyu arıtma tesisi ve içmesuyu isale hattı/içmesuyu şebeke yapımına dair belge sunulması (benzer iş deneyimini tevsik amacıylazorunlu belgeler arasında sunulan belge bu içerikte ise ilave belge sunulmasına ihtiyaçduyulmayacaktır.) veya zorunlu olarak sunulan arıtma tesisi iş bitirme belgesine (belgeyekonu iş kapsamında içmesuyu isale hattı ve içmesuyu şebeke yapımı bulunmayan durumlarda) ilave olarak teklif bedelinin % 20'sinden az olmamak üzere içmesuyu isale hattı ve içmesuyu şebeke yapımına dair iş deneyimini gösteren belge sunulması halinde 10 puan verilecektir.
İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanlaması (İŞBTFNP) (30 Puan) İş Kalemleri
Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlamasında dikkate alınacak iş kalemleri/grupları, bu kalemlere/gruplara ait puan verilecek oran aralıkları ve verilecek puanlar aşağıda belirtilmiştir.
Proje işleri-Asgari Oran 31,487% Azami Oran 47,231% Puan: 10
Hamsu analizi yapılması-Asgari Oran 2,653% Azami Oran 3,98% Puan: 2
Araştırma çukuru açılması-Asgari Oran 1,984% Azami Oran 2,975% Puan: 2
Zemin sondajı yapılması-Asgari Oran 15,441% Azami Oran 23,162% Puan: 5
Harita yapılması işleri-Asgari Oran 11,437% Azami Oran 17,156% Puan: 5
Kamulaştırma planlarının hazırlanması ve tescil ettirilmesi-Asgari Oran 16,997%
Azami Oran 25,496% Puan: 6

Toplam    

Fiyat
Dışı
Unusur Puanı
10

30

40

     


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (Basın 1367695)