Devlet Hastanesi

3. BASAMAK YOĞUN BAKIM, GENEL YOĞUN BAKIM VE KADIN DOĞUM STERİLİZASYON ÜNİTELERİNDE KULLANILMAKTA OLAN SU ARITMA SİSTEMLERİNİN REVİZYONU VE DİYALİZ HASTALARI İÇİN SAF SU HATTI ÇEKİMİ HİZMET ALIMI hizmet alımı

Devlet Hastanesi

İHALE İLANI
3. BASAMAK YOĞUN BAKIM, GENEL YOĞUN BAKIM VE KADIN DOĞUM STERİLİZASYON ÜNİTELERİNDE KULLANILMAKTA OLAN SU ARITMA SİSTEMLERİNİN REVİZYONU VE DİYALİZ HASTALARI İÇİN SAF SU HATTI ÇEKİMİ HİZMET ALIMI
DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
3. BASAMAK YOĞUN BAKIM, GENEL YOĞUN BAKIM VE KADIN DOĞUM STERİLİZASYON ÜNİTELERİNDE KULLANILMAKTA OLAN SU ARITMA SİSTEMLERİNİN REVİZYONU VE DİYALİZ HASTALARI İÇİN SAF SU HATTI ÇEKİMİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                :2020/362376
1-İdarenin
    a) Adresi                :Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN                                 MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası        :3782277620 - 3782273657
    c) Elektronik Posta Adresi        :[email protected]
    ç) İhale dokümanının görülebileceği
     internet adresi:https            ://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
    a) Niteliği, türü ve miktarı:        3. BASAMAK YOĞUN BAKIM, GENEL YOĞUN                                 BAKIM VE KADIN DOĞUM STERİLİZASYON                                 ÜNİTELERİNDE KULLANILMAKTA OLAN SU                                 ARITMA SİSTEMLERİNİN REVİZYONU VE                                 DİYALİZ HASTALARI İÇİN SAF SU HATTI ÇEKİMİ                         HİZMET ALIMI- 1 ADET
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Yapılacağı yer            :3. BASAMAK YOĞUN BAKIM, GENEL YOĞUN                             BAKIM VE KADIN DOĞUM STERİLİZASYON                                 ÜNİTELERİ
    c) Süresi                :İşe başlama tarihinden itibaren 45(kırk beş)                                 gündür
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Bartın Devlet Hastanesi Toplantı Salonu (Tuna                                 Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez / BARTIN)
    b) Tarihi ve saat                :06.08.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
Yüklenici firmanın TSE 12426, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 18001 kalite belgeleri sunulmalıdır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Devlet Hastanesi Satınalma Birimi (Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez / BARTIN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                            B.V:2020/271