DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

41 KALEM BİYOMEDİKAL SARF MALZEME ALIMI
DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
41 KALEM BİYOMEDİKAL SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                    :2022/22873 
1-İdarenin
    a) Adı                :DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI                             BAKAN YARDIMCILIKLARI
    b) Adresi            :Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN                                 MERKEZ/BARTIN
    c) Telefon ve faks numarası    :3782277620 - 3782273657
    ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
    internet sayfası            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
    a) Adı                :41 KALEM BİYOMEDİKAL SARF MALZEME ALIMI
    b) Niteliği, türü ve miktarı    :41 KALEM BİYOMEDİKAL SARF MALZEME ALIMI
                    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Bartın Devlet Hastanesi İlgili Depoları
    ç) Süresi/teslim tarihi        :İhale konusu mal, sözleşmenin imzalanmasından sonra,                         idarenin faksla veya posta ile yapılan siparişine müteakip                              10 gün içinde malın pey der pey teslimatı yapılacaktır. Malın                            ilgili depoya teslimatı yapılarak sözleşmenin maddelerine                         göre teslimata ait işlemlerin devamı sağlanır. Yükleniciler                         İdare tarafından faks veya posta ile yapılan Sipariş                             dahilinde mal tesliminde bulunacaklardır. Sözleşme bitiş                             tarihi 31/12/2022 tarihini geçmeyecektir .
    d) İşe başlama tarihi        :Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır.
3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) 
    tarih ve saati            :11.02.2022 - 10:00
    b) İhale komisyonunun toplantı 
    yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :Bartın Devlet Hastanesi Toplantı Salonu ( Tuna                                 Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez Bartın)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Bakanlığımız ilgili genelgeleri ve duyuruları gereği;
a) İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait İHALE TARİHİ İTİBARİYLE geçerli olmak üzere ürün numarasını/barkod numarasını ve markasını da gösterir belgeyi bilgi ve belgeleri talep aşamasında  vereceklerdir. (Barkod numaraları ve markası Birim Fiyat Teklif cetvellerinde veya Liste şeklinde ayrı belge olarak verilecektir.)  İhale tarihi itibari ile teklif ettiği tıbbi ürünlerin  ÜTS kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Verilen ürün barkod numarasına göre idaremizce EKAP marifetiyle yapılan sorgulama sonucunda ürünün onaylı olmadığı veya isteklinin ürünü satmaya yetkili (Üretici ve/veya İthalatçı veya Yetkili Satıcısı veya bayii) olmadığı tespit edilmesi durumunda teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. 
b) Teklif edilen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında olması durumunda, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır. Kapsam dışında olduğu beyan edilen ürünler için Üretici ve/veya İthalatçı veya Yetkili Satıcısı olduğuna dair belge sunulacaktır.
c) Yerli Malı Belgesi sunan istekliler; Yerli Malı Belgesinin hangi kaleme ait olduğunu belirterek teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
d) Teknik Şartnamelerinde belirtilen Biyosidal Ürün sınıfına giren malzemeler için İhale tarihi itibariyle geçerli "Biyosidal Ürün Ruhsatı" teklifle birlikte verilecektir.
e) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki  ürünlerin ve cihazların satın alımlarında aday ve isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında “Satış Merkezi Yetki Belgesine ” sahip olması gerekmekte olup, bu belgeyi/ belgelerini  teklifleri ile  sunacaklardır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Değerlendirme için teklif edilen ürünlerin teknik şartnamesinde  belirtilen miktarlarda teknik şartnamesinde belirtilmeyen ürünlerin litre bazlı olanlarda 5'er litre adet bazlı olanlarda ise 1'er adet, nunumeler ihale  tarihine kadar teslim edilecek.
Numune istenilmeyen kalemlerde ise İstekli tarafından ihale sıra numarası belirtilmiş şekilde Katalog ve/veya istekli tarafından imzalı kaşeli bir şekilde ürün bilgilerini açıklayıcı belge teklifle birlikte verilecektir. Kataloglar teklif edilen ürünü tamamen tanımlayıcı ve açıklayıcı özelliklerde olacaktır. Numunelerin üzerine firmaların unvanı ve teklif sıra no’sunu belirten barkotlu veya etiketli olacaktır
Numune veya katalog verilmeyen veya eksik numune verilen kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler teslim tutanağı ile birlikte ürünlerin üzerinde teslim eden isteklinin adı soyadı-ünvanı, ihale sıra numarası ve malın adı yazılmış şekilde satınalma birim görevlisine en geç ihale saatine kadar teslim edilecektir. Komisyon numuneleri gerektiğinde hasta  ve/veya cihaz üzerinde kullanarak değerlendirmeye tabi tutacaktır.
4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Teknik şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen kalite belgelerine ( TSE, İSO, veya CE ) sahip olduğu, istekli firma tarafından kanıtlanamayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.                          

Kamu veya Özel Sektörlerce gerçekleştirilen her türlü Tıbbi sarf Malzeme ve Biyomedikal Sarf Malzeme Alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (Basın 1536466)