Bartın Valiliği 'Yaz Tedbirleri'ni paylaştı!

Bartın Valiliği yayımladığı 'Yaz Mevsimine Yönelik Valilik Genel Emri' ile yaz mevsimine yönelik aldığı tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. İlan edilen tedbirlerin önemi ve uyulması gereken kurallar bir kez daha hatırlatılırken tedbirlerin sadece bayram tatili süresince değil tüm yaz mevsiminin sona ereceği 30 Eylül 2024'e kadar geçerli olduğu ifade edildi. 

Bartın Valiliği 'Yaz Tedbirleri'ni paylaştı!

 

30 Eylül’e kadar geçerli olacak

 

Pek çok doğal güzelliğe sahip Bartın’da turizm sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı ile birlikte sosyal hareketliliğin artacağı göz önünde bulundurularak özellikle sahil bölgelerinde yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek ve kamu düzenini sağlamak amacıyla Bartın Valiliği’nce “Yaz Mevsimine Yönelik Tedbirler” alındı.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirler alındı

Bartın Valiliği, yaz mevsimine yönelik Valilik Genel Emri ile alınan tedbirleri 20 maddeyle sıralarken ilgili kurum ve kuruluşların yapması gereken çalışmalar ile vatandaşların uymaları gereken kurallar kamuoyuyla paylaşıldı.

Söz konusu genel emirde alınan kararlar tek tek sıralanırken şu ifadelere yer verildi:

“Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, başta can ve mal emniyetini sağlayarak hayatın her alanında kamu düzeninin tesisine yönelik her türlü tedbiri almak devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9/Ç maddesinde; ‘Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler’ hükmü bulunmaktadır.
Anılan Kanunun 11/C maddesinde; ‘İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.  Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66’ncı madde hükmü uygulanır’ denilmektedir.

Söz konusu Kanunun 66’ncı maddesinde ise; ‘İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır…’ hükmü yer almaktadır.
Pek çok doğal güzelliğe sahip ilimizde turizm sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı ile birlikte sosyal hareketliliğin artacağı; özellikle sahil bölgelerimizde yüzme bilmenin beraberinde getirdiği özgüven duygusu, kuzey rüzgârlarının hâkim olduğu sahillerde oluşan çeken akıntı, olumsuz hava ve deniz koşullarında denize girilmesi, kontrolsüz sahillerde denize girmenin tercih edilmesi, alkollü olarak suya girilmesi, iyi seviyede yüzme bilinmemesi, kayalıklardan suya düşme gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanan olumsuz durumlarla karşılaşılabileceği değerlendirildiğinden, yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek ve kamu düzenini sağlamak amacıyla;

Araç girişleri yasaklanabilir

Sahil bölgelerinde taşıt trafiğinin yoğunlaştığı dönemlerde, acil durumlar için (itfaiye, ambulans vb.) gerekli park ve manevra alanları ayrıldıktan sonra otopark kapasitesinin dolması halinde, kendi alanı içerisinde otopark imkanı sağlayan konaklama tesislerinde rezervasyonu bulunan ve kendi ikametlerinde otoparkları bulunan kişilerin taşıtları dışındaki her türlü motorlu aracın bu bölgelere girişinin önlenmesi konusunda kolluk birimlerinin görevlendirilmesine, ilgisine göre İl Özel İdaresi ve Belediyeler tarafından oluşturulacak park alanlarına taşıtların depolanarak kişilerin ulaşımlarının toplu taşıma araçları ile sağlanmasına,

Mal tedarik araçlarının giriş ve çıkış saatleri belirlendi

Turizm sezonuyla birlikte yoğunluk yaşanacak yerlerdeki işletmelere mal tedariki için gelen araçların gece saat 00:00 ile sabah 11:00 saatleri dışında giriş-çıkış yapmalarının yasaklanmasına ve bu konuda gerekli tedbirlerin kolluk birimlerince alınmasına,

İnşaat işleri yasaklandı

Trafik yoğunluğu ile birlikte park probleminin yaşanabileceği İnkumu, Güzelcehisar, Mugada, Hatipler, Çakraz gibi sahil bölgelerine yukarıda belirtilen tedarik araçları haricinde kamyon türü araçların girişinin yasaklanmasına, turizm mesken bölgelerine 1 kilometre mesafeye yakın alanlarda küçük onarım ve tadilat hariç olmak üzere inşaat işlerinin yasaklanmasına,     

Olumsuz hava koşulları anında bildirilecek

Meteoroloji Bölge ve İl Müdürlüklerince olumsuz hava tahminlerinin Valilik/Kaymakamlıklara ve ilgili diğer birimlere bildirilmesine, hava/deniz koşullarının uygun olmadığı zamanlarda denize girilmesinin yasak olduğunun İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile İl Özel İdaresi tarafından (yerel basın, sosyal medya, anons vb. aracılığıyla) ivedilikle kamuoyuna duyurulmasına,

Belirlenen alanlar dışında kamp yapılamayacak

Çadır ve kamp alanı olarak belirlenmiş yerlerin dışında çadır kurulması ve kamp yapılmasının yasaklanmasına, başta ormanlık alanlar olmak üzere sahil şeritlerinde, kumsallarda, özel olarak belirlenmiş mesire alanları dışında umuma açık alanlarda ateş yakılmasının yasaklanmasına, Orman İşletme Müdürlüğünün orman yangılarının önüne geçilebilmesi için devriye, dron ve fotokapan ile denetimlerine ağırlık vermesine, plaj ve halkın kullandığı ortak alanlarda gürültülü müzik dinlemenin ve çevreyi rahatsız edecek eylemlerin önüne geçilmesinin sağlanmasına, doğa yürüyüşü vb. aktivitelere belirlenen rotalar dışında hiçbir şekilde izin verilmemesine, izinsiz yapılan aktivitelerde ilgili birimler tarafından  gerekli koordinasyonun sağlanarak tedbirlerin alınmasına ve aykırı davrananlar hakkında öngörülen idari  para cezasının uygulanmasına,

Kamyonda, kaldırımda konaklamak yasaklandı

Sahil bölgelerinde; konaklama tesisleri ile idarelerince kamp, karavan, çadır kurma alanı olarak belirlenmiş yerler dışında kumsalda, kaldırımlarda, yollarda, parklarda, kamyon, kamyonet türü araçların kasalarında gecelemek maksatlı konaklamanın yasaklanmasına,

Hurdacı ve seyyar satıcı girmesi yasak!

Sahil bölgelerindeki ruhsatsız faaliyet gösteren her türlü işletmenin ilgisine göre Belediyeler ve İl Özel İdaresince tespit edilerek gerekli yasal işlemlerin yapılmasına, bu konuda denetim faaliyetlerinin sıklaştırılmasına, hijyen kurallarına uymayarak halk sağlığını tehlikeye atan işletmelerin kontrol edilerek çalışmaktan men edilmesine, ayrıca bu bölgelere her türlü hurdacı ve seyyar satıcının girişinin yasaklanmasına,

Tarifeler görünür olacak

Ruhsatlı işletmelerin giriş kısımlarında, bağlı oldukları meslek odaları tarafından onaylanmış fiyat tarifelerinin görünebilecek şekilde bulundurulmasına,

O alanlarda su sporları yapılamayacak

Tespit edilen yüzme alanlarında yüzme sınırlarının (kıyıdan itibaren 200 metreye kadar) yüzer donanımlarla işaretlenmesine ve bu alanlarda yüzme sınırlarını gösteren uyarıcı levhaların bulundurulmasında Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ile ilgili kurumların koordineli olarak çalışmasına, yüzme alanı olarak belirlenmiş ve sınırları işaretlenmiş alanlara her türlü motorlu veya motorsuz deniz araçlarının girmesinin, su üstü sporları, yarış, gösteri vb. herhangi bir aktivite yapılmasının engellenmesine,    

Gölet, baraj ve sel kapanlarında yüzmek yasak!

Yüzme alanı olarak belirlenen alanlar dışında kalan deniz, göl, gölet, baraj, sulama kanalı, akarsu, sulama ve hayvan içme suyu göletleri, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın kontrol kanalı, tekne bağlama ve yanaşma yerleri vb. alanlarda suya girilmesine müsaade edilmemesine ve bu alanlara yönelik ilave tedbirlerin ilgili kolluk tarafından planlanmasına,

Bilgilendirici levhalarla uyarılar yapılacak

İlgili idareler tarafından plaj olarak kullanılan yerlerde denize girilip girilemeyeceğine ilişkin ikaz tabelası, işaret, flama, bayrak gibi herkes tarafından görülebilecek uyarıların konulmasına ve uyarıcı afişlerin asılmasına, vatandaşların ve turistlerin bilgilendirilmesi ve uyarılması maksadıyla sahil şeritlerine hâkim olacak şekilde sesli anons ve uyarı sistemlerinin kurulmasına, deniz ve hava şartlarına göre özellikle sahillerde vatandaşlarımızın yoğun olduğu saatlerde ilan ve işaretlere riayet edilmesinin sağlanmasına, varsa eksikliklerin en kısa sürede giderilmesine,

Cankurtaran hizmetleri 30 Eylül’e kadar devam edecek

Cankurtaran hizmeti bulunan yerlerde cankurtaran çalışma saatlerinin 1 Eylül 2024 tarihine kadar 10:00-20:00 saatleri arasında; 1 Eylül 2024 tarihinden 30 Eylül 2024 tarihine kadar 09:00-19:00 saatleri arasında olacak şekilde düzenlenmesine, boğulma vakalarına dayalı can kayıplarının önüne geçilebilmesi için bu saatler dışında denize girilmesinin yasaklanmasına ve buna ilişkin her türlü tedbirin alınarak denetimlerin yapılmasına,

Plajlardaki güvenlik tedbirleri denetlenecek

Plaj donatımından sorumlu olan kurum ve işletmeler tarafından plaj planlarının (yüzme şeridi, kule, şezlong, flama mevkileri), ekipman/donanım bilgilerinin ve cankurtaran personeli sayılarının Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bildirilmesine, sahillerde bulunan plaj işletmelerinin (işleticisi kamu, özel kurum, şirket ve kişilerin) belgeli cankurtaran ve gerekli can kurtarma araç/gereçlerini bulundurmalarının sağlanmasına, görev yapan cankurtaranların standartlara uygunluğunun ve yeterli kurtarma ile ilk yardım ekipmanına sahip olup olmadığının ilgili kolluk birimlerince belirli aralıklarla denetlenmesine,

Denetimler sıklaştırılacak

Turizm sezonu süresince, özellikle hafta sonu ve bayram tatillerinde yüzme alanları/plajlar ile kontrolsüz sahillerde ve çevresinde yoğun saatler arasında denetimlerin artırılmasına,

Zorunlu hizmetler ilgili idarelerce yerine getirilecek

Plaj ve mesire alanlarında; çevre temizliği, sağlık, elektrik, su, cankurtaran, ulaşım, bebek bakım odaları, tuvalet, duş ve kabin gibi zorunlu hizmetlerin ilgili idareler (Belediye Başkanlıkları ve İl Özel İdaresi) tarafından yerine getirilmesine ve  gerekli denetimlerin yapılarak sürekliliğin sağlanmasına,

Hanutçuluk yasak!

Tatil maksadıyla gelen misafirleri restoran veya pansiyonlara müşteri olarak çekmeye zorlayan her türlü faaliyetin (hanutçuluk vb.) yasaklanmasına,

İdari para cezası uygulanacak

Özellikle sahil bölgelerimizde, plajlarımızda  ve halkın ortak kullanımında bulunan alanlarda tasmasız, sahipsiz, terk edilmiş veya tasması olsa bile başıboş dolaşan sokak hayvanları hakkında başta Belediye Başkanlıkları, İl Özel İdaresi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İdare ve  Denetim Müdürlüğü, Hayvan Barınakları (Bartın Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Bartın Belediyesi Sahipsiz Köpek Geçici Bakım Evi), Orman İşletme Müdürlüğü, kolluk kuvvetlerimize bağlı Haydi Ekipleri ve paydaş tüm kurumlarca ortak çalışma yürütülmesine,  hayvan ve sahip kimliğini tespit etmeye yarayan cihazların ilgili kolluk tarafından kullanılarak hayvan terk edilmesinin önüne geçilmesine, tespiti halinde öngörülen idari para cezasının ilgili kolluk tarafından uygulanmasına,

Tarihe dokuya zarar verilmesi engellenecek

Özellikle plaj ve turizm bölgelerimizde il ve ilçe Belediye Başkanlıkları ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından el broşürlerinin dağıtılarak ilimizin tanıtımına katkı sağlanmasına, tarihi ve turistik yerlerde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerekli denetimlerin yapılarak tarihi dokuya zarar verilmesinin önüne geçilmesine,

Denizler Sahil Güvenlik’e emanet

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı tarafından gemilerin plaja yakın bölgelerde denizi ve sahili kirletmemeleri için yağ akıtmalarının ve boşaltım yapmalarının  gerekli denetimler ile önlenmesine, ayrıca teknelerin ve yatların  kapasiteleri üzerinde yolcu taşımalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınarak denetimlerin sıklaştırılmasına,

Sahil bölgelerinde ambulanslar hazır bulundurulacak

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tam donanımlı 112 Acil Servis Ambulansının turizm sezonu boyunca sahil bölgelerinde boğulma, güneş çarpması, yaralanma, böcek ısırması vb. konularda ivedi olarak müdahale edecek durumda hazır bulundurulmasına, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince karar verilmiştir.”

30 Eylül’e kadar yürürlükte kalacak

Başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere tüm yetkili birim ve kurumlarca dron, ATV, fotokapan gibi her türlü teknik imkanlar ile araçlar kullanılarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek. Yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak  5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacak.
Söz konusu bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve aksi kararlaştırıldığı ilan edilmedikçe 30 Eylül 2024 tarihine kadar yürürlükte kalacak.