BARTIN ÜNİVERSİTESİ

ihale ilanı

 BARTIN ÜNİVERSİTESİ


İHALE İLANI 
LABORATUVAR CİHAZI İLE SPOR ALET VE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BARTIN              ÜNİVERSİTESİ

5 Kalem Laboratuvar Cihazı İle Spor Alet ve Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                :2018/356266
1-İdarenin
    a) Adresi:                BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve                             Mali İşler Daire Başkanlığı /Ağdacı Mh. 74100                                 BARTIN MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası        :3782235317 - 2235338 - 3782235021
    c) Elektronik Posta Adresi        :[email protected]
    ç) İhale dokümanının             :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    görülebileceği internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı        :5 Kalem Laboratuvar Cihazı ile Spor Alet ve                                 Cihazı Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale                         dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                                 ulaşılabilir.
    b) Teslim yerleri                :1-4. Kısımlar (4 Kısım) Merkezi Araştırma                                 Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezine,                             5. Kısım (1 Kısım) Beden Eğitimi ve Spor                                 Yüksekokuluna teslim edilecektir.
    c) Teslim tarihi                :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60                                 takvim günü içerisinde sözleşmenin 10.1.1. mad                                desinde belirtilen yerlere teslim ve kurulumu ile                                 Teknik Şartnamede belirtilen hususların                                     tamamının yerine getirilmesine müteakip her türlü                             test ve diğer ayarları yapılıp eğitimi verildikten                                 sonra çalışır vaziyette teslim edilecektir.
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Bartın Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire                                 Başkanlığı İhale Salonu (Ağdacı Mh -74100 -                                 Merkez / BARTIN)
    b) Tarihi ve saati            :03.08.2018 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler tarafından teklif edilen cihazların marka, model ve özelliklerini gösteren katalog veya broşürlerden biri teklif zarfı içinde verilecektir.  
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 15 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Ağdacı Mah -74100 - Merkez / BARTIN) (Ancak; İhale dokümanlarını İdareden almak isteyenlerin öncelikle Bartın Üniversitesinin Ziraat Bankası Bartın Şubesinde bulunan TR24 0001000052 51609669 5001 nolu hesabına doküman bedelini yatırmaları ve buradan alacakları dekont karşılığında İdareye başvurmaları gerekmektedir.) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Ağdacı Mh -74100 - Merkez / BARTIN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
BV:2018/238