BARTIN ÜNİVERSİTESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

MİCROSOFT ÜRÜNLERİ LİSANS ALIMI
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Microsoft Ürünleri Lisans Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                    :2021/494633 
1-İdarenin
    a) Adı                :BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM                             KURUMLARI BARTIN ÜNİVERSİTESİ
    b) Adresi            :Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü BARTIN                                 MERKEZ/BARTIN
    c) Telefon ve faks numarası    :03785011000-2600 - 3782235045
    ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
    internet sayfası            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
    a) Adı                :Microsoft Ürünleri Lisans Alımı
    b) Niteliği, türü ve miktarı    :Office365 Edu A3 Lisans Paketi -350 Adet
                    Office365 Edu A5 Lisans Paketi -5 Adet
                    Desktop Edu Lisans Paketi-100 Adet
                    Windows Server STD Core (2 Lic)-30 Adet
                    SQL Svr Enterprise Core (2 Lic)-1 Adet
                    Azure Subscription Svc Open Faculty-15 Adet
                    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
    ç) Süresi/teslim tarihi        :İşe başlama tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde                         teslim edilir
    d) İşe başlama tarihi        :Sözleşmenin imzalanması ile işe başlanacaktır
3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) 
    tarih ve saati            :09.09.2021 - 13:30
    b) İhale komisyonunun
     toplantı yeri 
    (e-tekliflerin açılacağı adres)    :Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kutlubey                         Kampüsü Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İhaleye katılacak firma şartnamede sözü geçen tüm Microsoft ürünlerini dağıtabileceğini, satabileceğini ve teknik olarak desteğini verebileceğini belgeleyen tüm dokümanları teklif kapsamında sunacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teklif veren, teknik şartnamenin ilgili tüm maddelerine açık ve anlaşılır şekilde ve madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir .
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (Basın 1436486)