BARTIN ONR.DST.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI ÜS SAVUNMA BİRLİKLERİ KOMUTANLIĞI

BARTIN ONR.DST.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI ÜS SAVUNMA BİRLİKLERİ KOMUTANLIĞI

ÜS SAVUNMA BİRLİKLERİ KOMUTANLIĞI LUMBARAĞZI ZİYARETÇİ VE KONTROL GÜVENLİK MAHALLERİ GENEL ONARIMLARI
BARTIN ONR.DST.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
ÜS SAVUNMA BİRLİKLERİ KOMUTANLIĞI LUMBARAĞZI ZİYARETÇİ VE KONTROL GÜVENLİK MAHALLERİ GENEL ONARIMLARI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :2021/439796 
1-İdarenin
    a) Adı                    :BARTIN ONR.DST.K. MİLLİ SAVUNMA                                 BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
    b) Adresi                :BOGAZ MEVKII BARTIN MERKEZ/BARTIN
    c) Telefon ve faks numarası        :3782386204 - 3782386809
    ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
    internet sayfası                :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
    a) Adı                    :ÜS SAVUNMA BİRLİKLERİ KOMUTANLIĞI                                 LUMBARAĞZI ZİYARETÇİ VE KONTROL                                 GÜVENLİK MAHALLERİ GENEL ONARIMLARI
    b) Niteliği, türü ve miktarı        :1 ADET ÜS SAVUNMA BİRLİKLERİ                                     KOMUTANLIĞI LUMBARAĞZI ZİYARETÇİ VE                                 KONTROL GÜVENLİK MAHALLERİ GENEL                                 ONARIMLARI YAPIM İŞİ
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer     :BARTIN İLİNDE KONUŞLU BARTIN DENİZ                                 KOMUTANLIĞI SORUMLULUK SAHASINDA YER                             ALAN LUMBARAĞZI ZİYARETÇİ MAHALİ
    ç) Süresi/teslim tarihi            :Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim                                 günüdür.
    d) İşe başlama tarihi            :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün                             içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  :18.08.2021 - 10:00
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
    (e-tekliflerin açılacağı adres)        :BARTIN ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI                                  BÜTÇE MALİYE KISIM AMİRLİĞİ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İşlere Dair Tebliğin (B) Üst Yapı Bina İşlerinden III.Grup Bina İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MİMARLIK
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (Basın 1426048)