BARTIN İL ÖZEL İDARESİ

ilan

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ

 

İLAN 
GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ MALZEME ALIMI İŞİ
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ / DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Güvenlik Kamera Sistemi Malzeme Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                :2018/275269
1-İdarenin
    a) Adresi                :Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2 74100                                 Merkez/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası        :0378 228 50 20 - 0378 228 50 19
    c) Elektronik Posta Adresi        :[email protected]
    ç) İhale dokümanının görülebileceği     :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    internet adresi (varsa)    
2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı        :21 Kalem Güvenlik Kamera Sistemi Malzeme                                 Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale                                 dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                                 ulaşılabilir.
    b) Teslim yeri                :Bartın İl Jandarma Alay Komutanlığı MEBS Şube
    c) Teslim tarihi                :Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 gün                                 içerisinde İl Jandarma Alay Komutanlığındaki yetk                            ili personeller ile koordine kurularak planlanan                                 zamanlar zarfında yapılacaktır.
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Bartın İl Özel İdaresi İhale Salonu
    b) Tarihi ve saati            :19.06.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kemerköprü Mah.150.Cad. /BARTIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
                                        BV:2018/196