BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM  HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

2020 YILI PETROL ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ 

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM  HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

iHALE iLANI
2020 YILI PETROL ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ 
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM 
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
2020 Yılı Petrol Ürünleri Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                :2019/606709
1-İdarenin
    a)Adresi                : Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2 74100 Merkez                             BARTIN MERKEZ/BARTIN
    b)Telefon ve faks numarası        : 3782285020 - 3782276638
    c)Elektronik Posta Adresi        : [email protected]
    ç) ihale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    internet adresi (varsa):
2-İhale    konusu malın
    a)Niteliği, türü ve miktarı        :Kurşunsuz Benzin (95 Oktan): 7.800 litre Motorin                             (Diğer): 280.000 litre Kalyak (Kalorifer Yakıtı):                                75.000 kg. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale                             dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                                 ulaşılabilir.
    b)Teslim yeri                :Kalorifer yakıtı İdarenin talimatı doğrultusunda                                 Akaryakıt Ambarlarına veya bina depolarına,                                 motorin (diğer) İdaremiz Akaryakıt Ambarlarına ve                             kurşunsuz benzin (95 oktan) ise taşıt tanıma siste                            mi ile istasyonlardan teslim alınacaktır.
    cTeslim tarihi                :Sözleşmenin imzalanması ile işe başlanır ve                                 31.12.2020 tarihine kadar devam eder.
3-İhalenin
    a)Yapılacağı yer            :Kemerköprü Mah. 150. Cad.Bartın İl Özel İdaresi-                         İhale Salonu 
    b)Tarihi ve saati                :17.12.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca düzenlenmiş Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
İstekli Akaryakıt Dağıtım Pazarlama kuruluşunun bayisi ise;Bayisi olduğu akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşundan almış olduğu bayilik yazısı,sözleşmesi veya lisansının verilmesi gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve malî yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektöre yapılan her türlü petrol ürünleri pazarlama, dağıtım ve satışı kabul edilecektir.
5.Ekonomik    açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kemer köprü mah. 150. cad. Bartın İl Özel İdaresi-İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
                                           BV:2019/349