BARTIN İL ÖZEL İDARESİ/SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ/SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ULUKAYA KÖYÜ ARITMA TESİSİ İÇİN 7,5 KWE GÜCÜNDE GÜNEŞ ENERJİSİ KURULUMU
  BARTIN İL ÖZEL İDARESİ/SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ulukaya Köyü Arıtma Tesisi İçin 7,5 kWe Gücünde Güneş Enerjisi Kurulumu yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                    :2021/701761 
1-İdarenin
    a) Adı                :BARTIN İL ÖZEL İDARESİ/SU VE KANAL HİZMETLERİ                         MÜDÜRLÜĞÜ
    b) Adresi            :Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2 74100 Merkez BARTIN                         MERKEZ/BARTIN
    c) Telefon ve faks numarası    :3782285020 - 3782276638
    ç) İhale dokümanının 
    görülebileceği ve e-imza 
    kullanılarak indirilebileceği 
    internet sayfası            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
    a) Adı                :Ulukaya Köyü Arıtma Tesisi İçin 7,5 kWe Gücünde Güneş                         Enerjisi Kurulumu
    b) Niteliği, türü ve miktarı    :7.5 kWe GES Tesisi
                    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:ULUKAYA KÖYÜ/ULUS
    ç) Süresi/teslim tarihi        :Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
    d) İşe başlama tarihi        :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
                    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) 
    tarih ve saati            :12.11.2021 - 10:00
    b) İhale komisyonunun toplantı 
    yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Bartın İl Özel İdaresi İhale Salonu4. İhaleye katılabilme                         şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde                     uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin 2.maddesinin 2.7 fıkrası gereğince (Ek-1)'de yer alan listede bulunan hiçbir gruba dahil olmadığı için yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde yapılacaktır denildiğinden bu ihalede; TEDAŞ tarafından geçici kabulü veya enerji bakanlığınca kabulü yapılmış en az de güç 7,5 kWe gücünde fotovoltaik güneş paneli ve inverterden oluşan elektrik üretim tesislerine ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Elektronik Mühendisliği Diplomaları5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (Basın 1481448)