BARTIN İL JKLIĞI

BARTIN İL JKLIĞI

BARTIN İL JKLIĞI HİZMET BİNASI ZEMİN KATINDA
BULUNAN MUTFAK KISMININ ÇALIŞMA
ODALARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ YAPIM İŞİ
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup,
teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır:
İKN :2021/451893
1-İdarenin
a) Adı :İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(BARTIN) İÇİŞLERİ
BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
b) Adresi :IL JANDARMA KOMUTANLIGI ORDUYERI MAH.
183. SOK.KAYNARCA MEVKI 74100 BARTIN
MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası :3782275894 - 3782288322
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :BARTIN İL JKLIĞI HİZMET BİNASI ZEMİN KATIN
DA BULUNAN MUTFAK KISMININ ÇALIŞMA
ODALARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :1 ADET YAPIM İŞİ (BARTIN İL J.K.LIĞI HİZMET
BİNASI ZEMİN KATINDA BULUNAN MUTFAK
KISMININ ÇALIŞMA ODALARINA
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :BARTIN İL J.K.LIĞI HİZMET BİNASI
ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün
içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :16.08.2021 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :BATIN İL J.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 TARİH VE 27961 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YAPIM İŞLERİNDE BENZER
İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNDE BELİRTİLEN BII / B-III GRUP BİNA ÜST YAPI İŞLERİ VE/VEYA (C)
SIHHI TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ ONARIMLARI BENZER İŞ OLARAK KABUL
EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT/MAKİNE/ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ/MİMAR
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın 1427540)