BARTIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

BARTIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

BARTIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE BAĞLI BİRLİKLERİNE AİT HİZMET BİNALARINDA PROFESYONELLEŞME KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                        :2021/340567
1-İdarenin
    a) Adı                    :İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(BARTIN) İÇİŞLERİ                         BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
    b) Adresi                :IL JANDARMA KOMUTANLIGI ORDUYERI MAH.                             183. SOK.KAYNARCA MEVKI 74100 BARTIN                                 MERKEZ/BARTIN
    c) Telefon ve faks numarası        :3782275894 - 3782288322
    ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
    internet sayfası                :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
    a) Adı                    :BARTIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE BAĞLI                         BİRLİKLERİNE AİT HİZMET BİNALARINDA                                 PROFESYONELLEŞME KAPSAMINDA YAPILA                                CAK OLAN BAKIM ONARIM YAPIM
    b) Niteliği, türü ve miktarı        :5 (BEŞ) KISIM YAPIM İŞİ (BARTIN İL JANDARMA                         KOMUTANLIĞI VE BAĞLI BİRLİKLERİNE AİT                                 HİZMET BİNALARINDA PROFESYONELLEŞME                             KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BAKIM ONARIM                         YAPIM İŞİ)
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :BARTIN İL J.K.LIĞI BAĞLI BİRLİKLERİNDE
    ç) Süresi/teslim tarihi            :Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim                                 günüdür.
    d) İşe başlama tarihi            :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün                             içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :29.06.2021 - 14:00
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
    (e-tekliflerin açılacağı adres)        :BATIN İL J.K.LIĞI İHALE KOMİSYON                                     BAŞKANLIĞI
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 TARİH VE 27961 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNDE BELİRTİLEN BII / B-III GRUP BİNA ÜST YAPI İŞLERİ VE/VEYA (C) SIHHI TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ ONARIMLARI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ/MİMAR
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleBARTIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE BAĞLI BİRLİKLERİNE AİT HİZMET BİNALARINDA PROFESYONELLEŞME KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BAKIM ONARIM YAPIM İŞİye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
 Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (Basın 1394367)