BARTIN DEVLET HASTANESİ

BARTIN DEVLET HASTANESİ

15 KALEM BİLİŞİM MALZEME ALIMI
SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ
15 KALEM BİLİŞİM MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                    :2021/452064 
1-İdarenin
    a) Adı                :SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ
    b) Adresi            :Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN                                 MERKEZ/BARTIN
    c) Telefon ve faks numarası    :3782277620 - 3782273657
    ç) İhale dokümanının 
    görülebileceği ve e-imza kullanılarak 
    indirilebileceği internet sayfası    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
    a) Adı                :15 KALEM BİLİŞİM MALZEME ALIMI
    b) Niteliği, türü ve miktarı    :15 KALEM BİLİŞİM MALZEMESİ ALIMI
                    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Bartın Devlet Hastenesi Ayniyat depo birimi
    ç) Süresi/teslim tarihi        :Hastanemiz malzeme depolarına hastanemiz ihtiyacı                             doğrultusunda sözleşme süresi sonuna kadar peyderpey                         teslim edilecektir. Bu doğrultuda sipariş konusu malzemeler,                     hastanemizin siparişini takiben 10 (on) gün içerisinde teslim                     edilecektir. (Sözleşme süresi her halükarda 31/12/2021                             tarihinde sona erer
    d) İşe başlama tarihi        :Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır.
3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) 
    tarih ve saati             :19.08.2021 - 10:00
    b) İhale komisyonunun toplantı
     yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Bartın Devlet Hastanesi Toplantı Salonu ( Tuna Mah.             Ömertepesi Mevkii Merkez Bartın)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İsteklilerin  aşağıdaki maddelerden en az birini ihale teklif zarfında sunmaları gerekmektedir.Aşağıdaki şartlardan en az birini yerine getirmeyen firmanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
1-6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gereğince Satış Sonrası Hizmet Verilmesi Zorunlu Olan Ürünler Listesindeki malzemelere ait satış sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi.(Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi geçerlilik süresi iki yıldır.)
2-Bu kapsam dahilinde olmayan malzemeler için ise kapsam  dışı olduğuna  dair beyan
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktı
 Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                         (Basın 1429487)